[West-Sahara] Fwd: Antwoord op uw mail

Frank Willems fwillems op antenna.nl
Do Jul 21 12:32:46 CEST 2022


In antwoord op de vragen over sleephopperzuiger Elbe heeft het 
Ministerie van Buitenlandse Zaken een antwoord gestuurd. Hierbij de 
reectie daarop.


-------- Doorgestuurd bericht --------

Date: Thu, 21 Jul 2022 12:29:00 +0200
Subject: Re: Antwoord op uw mail
To: DAM <dam op minbuza.nl>


Geachte mevrouw Monster,

Dank voor uw reactie waarin u uitleg geeft over de bedoeling van de 
Rijksoverheid met de informatie over de situatie in de Westelijke 
Sahara. Het is inderdaad belangrijk dat over West-Sahara correcte 
informatie wordt gegeven vanwege de gevaren in het oorlogsgebied.

Dat er oorlog is in West-Sahara wordt door het ministerie van 
Buitenlandse Zaken verzwegen in haar reisadvies. Dat advies is te vinden 
in een paragraaf in het reisadvies voor Marokko. Een zelfstandig 
reisadvies voor West-Sahara geeft BuZa niet en daarmee wordt de argeloze 
lezer wijs gemaakt dat het een deel van Marokko betreft. De situatie in 
het land wordt omschreven als gelijk aan dat in Marokko. Dat is 
gevaarlijk en misleidend omdat West-Sahara, in tegenstelling tot 
Marokko, een oorlogsgebied is waar Marokko gebruik maakt van 
mijnenvelden en drones.
Ik wil u vragen om het reisadvies aan te passen.

Wat de informatie van RVO betreft is het inderdaad van belang dat 
bedrijven zich aan de richtlijnen MVO houden en om te beginnen aan de 
regels van het internationaal en Europees recht. Het is daarom nodig dat 
bedrijven correct worden ingelicht over de uitspraken van het Europees 
Gerecht ter zake. Zou u ervoor kunnen zorgen dat het Nederlandse publiek 
wordt ingelicht over de uitspraken van het Gerecht van de EU waarin is 
bepaald dat West-Sahara een afzonderlijk staatkundige geheel is waardoor 
de instemming van het Saharaanse volk bij economische activiteiten van 
wezenlijk belang is.

Heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken contact gezocht met Spanje, 
als de jure administrerende macht voor West-Sahara; met de regering van 
de Saharaanse republiek of het Front Polisario; en met de MINURSO, de 
Missie van de Verenigde Naties voor de organisatie van een referendum in 
West-Sahara; over de activiteiten die door Nederlandse bedrijven in 
West-Sahara en de kustwateren worden uitgevoerd?

met vriendelijke groet,

Frank Willems


Op 21-07-2022 om 10:05 schreef DAM:
> Geachte heer Willems,
> 
> Dank voor uw bericht, waarin u o.a. verwijst naar informatie van de 
> rijksoverheid over de situatie in de Westelijke Sahara. Die informatie 
> is bedoeld om bedrijven die activiteiten willen ontplooien in de 
> Westelijke Sahara te wijzen op zaken waar zij rekening mee dienen te 
> houden, zodat bedrijven zelf – met inachtneming van relevante 
> regelgeving – hun eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen voor 
> de effecten van hun bedrijfsactiviteiten op de omgeving (mens en milieu) 
> en bereid zijn daarover publiekelijk verantwoording af te leggen. De 
> Nederlandse overheid verwacht van alle bedrijven in Nederland dat zij 
> internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen, onder andere door 
> de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen en de UN Guiding 
> Principles on Business and Human Rights na te leven. Op basis daarvan 
> bepalen bedrijven en organisaties uiteindelijk zelf welke activiteiten 
> zij ontplooien en met welke partners zij samenwerken.
> 
> Met vriendelijke groet,
> 
> Marleen Monster
> 
> Afdelingshoofd Noord-Afrika
> 
> Ministerie van Buitenlandse Zaken
> 
> ------------------------------------------------------------------------
> Help save paper! Do you really need to print this email?
> 
> Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
> niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is 
> toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het 
> bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor 
> schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan 
> het elektronisch verzenden van berichten.
> 
> This message may contain information that is not intended for you. If 
> you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, 
> you are requested to inform the sender and delete the message. The State 
> accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks 
> inherent in the electronic transmission of messages.


Meer informatie over de West-Sahara maillijst