[West-Sahara] aantwoord Kamervragen Segers; link

fwillems op antenna.nl fwillems op antenna.nl
Ma Jul 19 10:43:46 CEST 2021


In het antwoord van de ministers wordt verwezen naar een rapport van de 
EU. De hyperlink die in het antwoord staat werkt niet. Deze werkt wel :

https://ec.europa.eu/taxation_customs/test-2/2020-report-benefits-people-western-sahara-extending-tariff-preferences-products-western_en

Het rapport zelf is hier te vinden.
https://ec.europa.eu/taxation_customs/system/files/2020-12/2020-report-benefits-preferential_access.pdf


Frankfwillems op antenna.nl schreef op 19-07-2021 09:23:
> Er is een antwoord van minister Kaag (Buitenlandse Zaken) en minister
> Van Ark (Medische Zorg) ontvangen op vragen van de leden Segers en
> Bisschop over invoer van producten uit de Westelijke Sahara via
> Marokko naar de EU.
> Bij het antwoord is een tabel gevoegd met misleidende Marokkaanse
> informatie. De tabel bevat geografische informatie gebaseerd op de
> bestuurlijke indeling van Marokko waarin de internationaal erkende
> grens met West-Sahara, die Marokko niet respecteert, is verdwenen. De
> regio Laayoune-Sakia El Hamra is een regio die in deze indeling zowel
> in West-Sahara als in Marokko valt. De tabellen bevatten daardoor
> informatie over Marokko EN West-Sahara en zijn daarmee misleidend.
> Uit het antwoord blijkt verder niet dat het om een oorlogsgebied gaat.
> West-Sahara is verdeeld in twee gebieden door de frontlijn die
> diagonaal door het gebied loopt. Het gebied waar Marokko de facto
> controle over heeft omvat niet geheel West-Sahara, zoals wordt
> gesuggereerd door de tabellen.
> De informatie is afkomstig van de EU. De informatie is met opzet
> misleidend. (Informatie over de achtergronden daarvan is beschreven in
> het rapport van Western Sahara Resource Watch :
> https://suks.ch/above-the-law-report-von-wsrw/ )
> 
> Hieronder volgt de tekst van de ministers. De tabellen kunnen in deze
> text-only mail niet worden weergegeven. Zie daarvoor de bron:
> https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2021Z07334&did=2021D29568
> 
> 
>  -------------------------------------
> 
> 
> AH 3615
> 2021Z07334
> Antwoord van minister Kaag (Buitenlandse Zaken) en minister Van Ark
> (Medische Zorg) (ontvangen 16 juli 2021)
>  Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2020-2021, nr. 3050
> 
> 
> 
> Vraag 1
> Kunt aangeven waarom het IsraŽl Producten Centrum uit Nijkerk is
> beboet voor de etikettering van hun wijn uit de Westelijke
> Jordaanoever? Kunt u aangeven waarom de manier waarop zij de herkomst
> van het product omschrijven niet in overeenstemming is met geldende
> regels en voorschriften? 1)
> 
> Antwoord
> Aan het IsraŽl Producten Centrum is door de NVWA, na herinspectie in
> juli 2020, een bestuurlijke boete opgelegd omdat het wijn verhandelde
> met de aanduiding “Afkomstig uit een Israëlisch dorp in Judea en
> Samaria”. Deze aanduiding moet worden beschouwd als misleidende
> voedselinformatie in de zin van artikel 7, lid 1, onder a van de
> Voedselinformatieverordening, Verordening 1169/2011, omdat deze
> aanduiding verhult dat de wijnen afkomstig zijn uit een in strijd met
> het internationaal recht gevestigde IsraŽlische nederzetting, in de
> door IsraŽl bezette Westelijke Jordaanoever. Daardoor ontstaat ten
> onrechte de indruk dat de wijnen afkomstig zijn uit een plaats in
> IsraŽl binnen de internationaal erkende grenzen van het land. De NVWA
> handelt hiermee overeenkomstig de uitspraak van het Europees Hof van
> Justitie ‘dat op levensmiddelen die afkomstig zijn uit een door de
> Staat IsraŽl bezet gebied, niet alleen dit gebied maar tevens, wanneer
> die levensmiddelen afkomstig zijn uit een plaats die of een geheel van
> plaatsen dat een IsraŽlische nederzetting binnen dat gebied vormt,
> deze herkomst moet worden vermeld.’ 2)
> 
> Vraag 2
> Is het eerder voorgekomen dat een bedrijf is beboet voor een verkeerde
> omschrijving van de herkomst van een product? Zo ja, kunt u deze
> gevallen omschrijven?
> 
> Antwoord
> Het komt zeer incidenteel voor dat een bedrijf wordt beboet voor een
> verkeerde omschrijving van de herkomst van een product. Zo heeft de
> NVWA in 2016 een boete aan een bedrijf opgelegd omdat de indruk werd
> gewekt dat een product (gerookte forelfilet) in Nederland was
> geproduceerd, terwijl dat in Turkije was gebeurd.
> 
> Vraag 3
> Voor welke gebieden met een betwistte of bezette status in de wereld
> gelden de regels en voorschriften op grond waarvan het IsraŽl
> Producten Centrum nu beboet is? Gelden deze bijvoorbeeld ook voor
> producten afkomstig uit het door Turkije bezette deel van Cyprus die
> mogelijk via Turkije ingevoerd worden? Gelden deze bijvoorbeeld ook
> voor producten afkomstig uit de Krim die mogelijk via Rusland
> ingevoerd worden? Kunt u een uitputtend overzicht geven van alle
> bezette gebieden waarvoor deze regels en voorschriften van toepassing
> zijn?
> 
> 
> 
> Antwoord
> De EU-wetgeving met betrekking tot etikettering van levensmiddelen, en
> in het bijzonder de juiste en niet-misleidende herkomstaanduiding is
> algemeen van toepassing, ongeacht het land of gebied waar het product
> vandaan komt. Er is dan ook geen sprake van ongelijke behandeling van
> IsraŽl en de door IsraŽl bezette gebieden. Indien een consument meent
> – of een vermoeden heeft – dat de herkomstaanduiding op een product
> verkeerd is, kan hij of zij een klacht indienen bij de Nederlandse
> Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Daar is geen beperking op voor
> welk land of gebied dan ook, dus deze gelden ook voor producten
> afkomstig uit de in deze vraag genoemde gebieden (zie ook de
> Kamerbrief van 26 november 2019, kamerstuk 23 432 nr. 475). Overigens
> merkt het kabinet op dat ten aanzien van bepaalde gebieden, zoals de
> Krim, specifieke EU-maatregelen van kracht zijn, waaronder een
> importverbod van goederen.
> 
> Een overzicht zoals gevraagd bestaat niet. Zie ook de beantwoording
> van de feitelijke vragen van de vaste commissie voor Buitenlandse
> Zaken over de brief van de Minister van Buitenlandse Zaken inzake
> Reactie op de motie van het lid Ten Broeke, over richtsnoeren voor een
> etiketteringsbeleid voor de herkomst van producten, van 17 maart 2016,
> kamerstuk 23 432 nr. 419).
> 
> Vraag 4
> Kunt u een document verstrekken met daarin de gegevens over de uitvoer
> van producten die van oorsprong uit de Westelijke Sahara komen, zoals
> onderdeel is van de overeengekomen informatie-uitwisseling tussen de
> EU en Marokko? 3) Kunt u deze gegevens specificeren voor die producten
> die in Nederland zijn ingevoerd?
> 
> Antwoord
> In het kader van het Associatie Akkoord met de EU, heeft Marokko
> in†2019†een database opgesteld met informatie over export vanuit de
> gebieden die onder de geografische reikwijdte van het Associatie
> Akkoord vallen, waaronder de Westelijke Sahara, naar de EU lidstaten.
> Zie de tabellen onderaan het document voor de beschikbare informatie.
> Voor het opstellen van deze tabellen is de geografische benadering van
> de Europese Commissie overgenomen uit het rapport over de voordelen
> van preferentiŽle exporttarieven voor inwoners van de Westelijke
> Sahara (p. 7).
> 
> Vraag 5
> Hoe zouden dergelijke producten geŽtiketteerd moeten worden?
> 
> Antwoord
> Voor de wijze waarop de herkomst van producten uit de Westelijke
> Sahara moeten worden aangeduid verwijst het Kabinet naar de antwoorden
> op Kamervragen van het lid van Bommel, Aanhangsel van de Handelingen,
> vergaderjaar 2015-2016, nr. 2791 d.d. 10 juni 2016.
> 
> Vraag 6
> Kunt u dergelijke gegevens ook overleggen over de overige gebieden
> waar vraag 3 op doelt?
> 
> Antwoord
> Zie ook het antwoord op vraag 3: een overzicht van gebieden zoals
> gevraagd in vraag 3 bestaat niet. Het is derhalve niet mogelijk
> dergelijke gegevens te overleggen.
> 
> Vraag 7
> Welke gevolgen hebben de aangenomen moties-Voordewind c.s. 4) en
> Bisschop-Van der Plas 5) voor het handhavingsbeleid van de Nederlandse
> Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) op dit punt?
> 
> Antwoord
> Het kabinet is van mening dat het interventiebeleid op een objectieve
> manier moet worden toegepast, om de onafhankelijkheid van de
> handhaving te kunnen blijven garanderen. De motie Bisschop-Van der
> Plas roept op tot gelijke behandeling van gelijke gevallen. De
> verplichting tot juiste en niet-misleidende herkomstaanduiding is
> algemeen van toepassing, ongeacht het land of gebied waar het product
> vandaan komt. Indien een consument meent dat de herkomstaanduiding op
> een product verkeerd is, ongeacht uit welk land of gebied het
> afkomstig is, kan hij of zij een klacht indienen bij de Voedsel- en
> Warenautoriteit NVWA. Voor de uitvoering van de motie Voordewind
> verwijst het kabinet u naar de Kamerbrief daaromtrent (Kamerbrief van
> 26 november 2019, met kenmerk 23 432 nr. 475).
> 
> 
> -----------------------------------
> 1) Nijkerk Nieuws, 18 april 2021, "IsraŽl Producten Centrum beboet
> door NVWA",†IsraŽl Producten Centrum beboet door NVWA (nieuws.nl)
> 2) ECLI:EU:C:2019:954
> 3) Zoals genoemd in de beantwoording van de schriftelijke vragen van
> de leden Voordewind en Dik-Faber over het besluit Nr. 1/2020 van het
> Associatiecomitť EU-Marokko van 16 maart 2020, 28 september 2020
> (Aanhangsel van de Handelingen, vergaderjaar 2020-2021, nr. 201).
> 4) Kamerstuk 35300-V, nr.
> 5) Kamerstuk 33835, nr. 188
> _______________________________________________
> West-Sahara mailing list
> West-Sahara op ddh.nl
> http://lijsten.ddh.nl/cgi-bin/mailman/listinfo/west-saharaMeer informatie over de West-Sahara maillijst