[West-Sahara] aantwoord Kamervragen Segers

fwillems op antenna.nl fwillems op antenna.nl
Ma Jul 19 09:23:16 CEST 2021


Er is een antwoord van minister Kaag (Buitenlandse Zaken) en minister 
Van Ark (Medische Zorg) ontvangen op vragen van de leden Segers en 
Bisschop over invoer van producten uit de Westelijke Sahara via Marokko 
naar de EU.
Bij het antwoord is een tabel gevoegd met misleidende Marokkaanse 
informatie. De tabel bevat geografische informatie gebaseerd op de 
bestuurlijke indeling van Marokko waarin de internationaal erkende grens 
met West-Sahara, die Marokko niet respecteert, is verdwenen. De regio 
Laayoune-Sakia El Hamra is een regio die in deze indeling zowel in 
West-Sahara als in Marokko valt. De tabellen bevatten daardoor 
informatie over Marokko EN West-Sahara en zijn daarmee misleidend.
Uit het antwoord blijkt verder niet dat het om een oorlogsgebied gaat. 
West-Sahara is verdeeld in twee gebieden door de frontlijn die diagonaal 
door het gebied loopt. Het gebied waar Marokko de facto controle over 
heeft omvat niet geheel West-Sahara, zoals wordt gesuggereerd door de 
tabellen.
De informatie is afkomstig van de EU. De informatie is met opzet 
misleidend. (Informatie over de achtergronden daarvan is beschreven in 
het rapport van Western Sahara Resource Watch : 
https://suks.ch/above-the-law-report-von-wsrw/ )

Hieronder volgt de tekst van de ministers. De tabellen kunnen in deze 
text-only mail niet worden weergegeven. Zie daarvoor de bron:
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2021Z07334&did=2021D29568


  -------------------------------------


AH 3615
2021Z07334
Antwoord van minister Kaag (Buitenlandse Zaken) en minister Van Ark 
(Medische Zorg) (ontvangen 16 juli 2021)
  Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2020-2021, nr. 3050Vraag 1
Kunt aangeven waarom het IsraŽl Producten Centrum uit Nijkerk is beboet 
voor de etikettering van hun wijn uit de Westelijke Jordaanoever? Kunt u 
aangeven waarom de manier waarop zij de herkomst van het product 
omschrijven niet in overeenstemming is met geldende regels en 
voorschriften? 1)

Antwoord
Aan het IsraŽl Producten Centrum is door de NVWA, na herinspectie in 
juli 2020, een bestuurlijke boete opgelegd omdat het wijn verhandelde 
met de aanduiding “Afkomstig uit een Israëlisch dorp in Judea en 
Samaria”. Deze aanduiding moet worden beschouwd als misleidende 
voedselinformatie in de zin van artikel 7, lid 1, onder a van de 
Voedselinformatieverordening, Verordening 1169/2011, omdat deze 
aanduiding verhult dat de wijnen afkomstig zijn uit een in strijd met 
het internationaal recht gevestigde IsraŽlische nederzetting, in de door 
IsraŽl bezette Westelijke Jordaanoever. Daardoor ontstaat ten onrechte 
de indruk dat de wijnen afkomstig zijn uit een plaats in IsraŽl binnen 
de internationaal erkende grenzen van het land. De NVWA handelt hiermee 
overeenkomstig de uitspraak van het Europees Hof van Justitie ‘dat op 
levensmiddelen die afkomstig zijn uit een door de Staat IsraŽl bezet 
gebied, niet alleen dit gebied maar tevens, wanneer die levensmiddelen 
afkomstig zijn uit een plaats die of een geheel van plaatsen dat een 
IsraŽlische nederzetting binnen dat gebied vormt, deze herkomst moet 
worden vermeld.’ 2)

Vraag 2
Is het eerder voorgekomen dat een bedrijf is beboet voor een verkeerde 
omschrijving van de herkomst van een product? Zo ja, kunt u deze 
gevallen omschrijven?

Antwoord
Het komt zeer incidenteel voor dat een bedrijf wordt beboet voor een 
verkeerde omschrijving van de herkomst van een product. Zo heeft de NVWA 
in 2016 een boete aan een bedrijf opgelegd omdat de indruk werd gewekt 
dat een product (gerookte forelfilet) in Nederland was geproduceerd, 
terwijl dat in Turkije was gebeurd.

Vraag 3
Voor welke gebieden met een betwistte of bezette status in de wereld 
gelden de regels en voorschriften op grond waarvan het IsraŽl Producten 
Centrum nu beboet is? Gelden deze bijvoorbeeld ook voor producten 
afkomstig uit het door Turkije bezette deel van Cyprus die mogelijk via 
Turkije ingevoerd worden? Gelden deze bijvoorbeeld ook voor producten 
afkomstig uit de Krim die mogelijk via Rusland ingevoerd worden? Kunt u 
een uitputtend overzicht geven van alle bezette gebieden waarvoor deze 
regels en voorschriften van toepassing zijn?Antwoord
De EU-wetgeving met betrekking tot etikettering van levensmiddelen, en 
in het bijzonder de juiste en niet-misleidende herkomstaanduiding is 
algemeen van toepassing, ongeacht het land of gebied waar het product 
vandaan komt. Er is dan ook geen sprake van ongelijke behandeling van 
Israël en de door Israël bezette gebieden. Indien een consument meent – 
of een vermoeden heeft – dat de herkomstaanduiding op een product 
verkeerd is, kan hij of zij een klacht indienen bij de Nederlandse 
Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Daar is geen beperking op voor welk 
land of gebied dan ook, dus deze gelden ook voor producten afkomstig uit 
de in deze vraag genoemde gebieden (zie ook de Kamerbrief van 26 
november 2019, kamerstuk 23 432 nr. 475). Overigens merkt het kabinet op 
dat ten aanzien van bepaalde gebieden, zoals de Krim, specifieke 
EU-maatregelen van kracht zijn, waaronder een importverbod van goederen.

Een overzicht zoals gevraagd bestaat niet. Zie ook de beantwoording van 
de feitelijke vragen van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over 
de brief van de Minister van Buitenlandse Zaken inzake Reactie op de 
motie van het lid Ten Broeke, over richtsnoeren voor een 
etiketteringsbeleid voor de herkomst van producten, van 17 maart 2016, 
kamerstuk 23 432 nr. 419).

Vraag 4
Kunt u een document verstrekken met daarin de gegevens over de uitvoer 
van producten die van oorsprong uit de Westelijke Sahara komen, zoals 
onderdeel is van de overeengekomen informatie-uitwisseling tussen de EU 
en Marokko? 3) Kunt u deze gegevens specificeren voor die producten die 
in Nederland zijn ingevoerd?

Antwoord
In het kader van het Associatie Akkoord met de EU, heeft Marokko 
in†2019†een database opgesteld met informatie over export vanuit de 
gebieden die onder de geografische reikwijdte van het Associatie Akkoord 
vallen, waaronder de Westelijke Sahara, naar de EU lidstaten. Zie de 
tabellen onderaan het document voor de beschikbare informatie. Voor het 
opstellen van deze tabellen is de geografische benadering van de 
Europese Commissie overgenomen uit het rapport over de voordelen van 
preferentiŽle exporttarieven voor inwoners van de Westelijke Sahara (p. 
7).

Vraag 5
Hoe zouden dergelijke producten geŽtiketteerd moeten worden?

Antwoord
Voor de wijze waarop de herkomst van producten uit de Westelijke Sahara 
moeten worden aangeduid verwijst het Kabinet naar de antwoorden op 
Kamervragen van het lid van Bommel, Aanhangsel van de Handelingen, 
vergaderjaar 2015-2016, nr. 2791 d.d. 10 juni 2016.

Vraag 6
Kunt u dergelijke gegevens ook overleggen over de overige gebieden waar 
vraag 3 op doelt?

Antwoord
Zie ook het antwoord op vraag 3: een overzicht van gebieden zoals 
gevraagd in vraag 3 bestaat niet. Het is derhalve niet mogelijk 
dergelijke gegevens te overleggen.

Vraag 7
Welke gevolgen hebben de aangenomen moties-Voordewind c.s. 4) en 
Bisschop-Van der Plas 5) voor het handhavingsbeleid van de Nederlandse 
Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) op dit punt?

Antwoord
Het kabinet is van mening dat het interventiebeleid op een objectieve 
manier moet worden toegepast, om de onafhankelijkheid van de handhaving 
te kunnen blijven garanderen. De motie Bisschop-Van der Plas roept op 
tot gelijke behandeling van gelijke gevallen. De verplichting tot juiste 
en niet-misleidende herkomstaanduiding is algemeen van toepassing, 
ongeacht het land of gebied waar het product vandaan komt. Indien een 
consument meent dat de herkomstaanduiding op een product verkeerd is, 
ongeacht uit welk land of gebied het afkomstig is, kan hij of zij een 
klacht indienen bij de Voedsel- en Warenautoriteit NVWA. Voor de 
uitvoering van de motie Voordewind verwijst het kabinet u naar de 
Kamerbrief daaromtrent (Kamerbrief van 26 november 2019, met kenmerk 23 
432 nr. 475).


-----------------------------------
1) Nijkerk Nieuws, 18 april 2021, "IsraŽl Producten Centrum beboet door 
NVWA",†IsraŽl Producten Centrum beboet door NVWA (nieuws.nl)
2) ECLI:EU:C:2019:954
3) Zoals genoemd in de beantwoording van de schriftelijke vragen van de 
leden Voordewind en Dik-Faber over het besluit Nr. 1/2020 van het 
Associatiecomitť EU-Marokko van 16 maart 2020, 28 september 2020 
(Aanhangsel van de Handelingen, vergaderjaar 2020-2021, nr. 201).
4) Kamerstuk 35300-V, nr.
5) Kamerstuk 33835, nr. 188


Meer informatie over de West-Sahara maillijst