[West-Sahara] antwoorden Kaag op vragen Voordewind en Dik-Faber

Frank Willems fwillems op antenna.nl
Wo Okt 21 15:29:18 CEST 2020H 201
2020Z14247
Antwoord van minister Kaag (Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking), mede namens de minister voor Medische Zorg
(ontvangen 28 september 2020)
Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2019-2020, nr. 3694


Vraag 1
Bent u bekend met het besluit Nr. 1/2020 van het Associatiecomité
EU-Marokko van 16 maart 2020 betreffende de informatie-uitwisseling
tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Marokko met het oog op de
effectbeoordeling van de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling
over de wijziging van de Protocollen nrs. 1 en 4 van de Euromediterrane
overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de
Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en het Koninkrijk
Marokko, anderzijds [2020/468]?
Antwoord
Ja.


Vraag 2
Bent u ermee bekend dat met dit besluit is overeengekomen dat de
Europese Unie en het Koninkrijk Marokko jaarlijks in het kader van het
associatiecomité onderling informatie uitwisselen, teneinde de partijen
in staat te stellen de effecten van de in vraag 1 genoemde overeenkomst
in de vorm van een briefwisseling tijdens haar looptijd te beoordelen
vanuit het oogpunt van duurzame ontwikkeling?
Antwoord
Ja.


Vraag 3
Bent u ermee bekend dat de in vraag 1 genoemde overeenkomst in de vorm
van een briefwisseling op 19 juli 2019 in werking is getreden en dat
door die overeenkomst in de vorm van een briefwisseling de producten van
oorsprong uit de Westelijke Sahara die zijn onderworpen aan controle
door de douaneautoriteiten van het Koninkrijk Marokko, dezelfde
handelspreferenties genieten als die welke door de Europese Unie zijn
toegekend aan de producten die vallen onder de Euromediterrane
overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de
Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en het Koninkrijk
Marokko, anderzijds?
Antwoord
Ja.


Vraag 4
Zijn er sinds deze afspraken producten uit de Westelijke Sahara via
Marokko geëxporteerd naar de Europese Unie en naar Nederland in het
bijzonder?
Antwoord
Ja. Sinds de inwerkingtreding van de overeenkomst in de vorm van een
briefwisseling tussen de Europese Unie en Marokko 1) over de uitbreiding
van de geografische reikwijdte van de protocollen bij het
Associatieakkoord tot de Westelijke Sahara zijn producten van oorsprong
uit de Westelijke Sahara die bij uitvoer onderhevig zijn aan controle
door Marokkaanse douaneautoriteiten geëxporteerd naar de Europese Unie,
waaronder naar Nederland.


Vraag 5
Bent u, in samenwerking met de minister voor Medische Zorg, er alert op
dat, indien er producten uit de Westelijke Sahara via Marokko worden
geëxporteerd naar de Europese Unie en naar Nederland in het bijzonder,
deze correct gelabeld worden conform bestaande Uniewetgeving inzake de
vermelding van de oorsprong van producten, en niet gelabeld worden als
“afkomstig uit Marokko”?
Antwoord
EU-wetgeving met betrekking tot juiste en niet-misleidende
herkomstaanduiding is algemeen van toepassing, ongeacht waar het product
vandaan komt. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is
verantwoordelijk voor toezicht en de handhaving van de geldende
etiketteringswetgeving. De NVWA handelt conform het staande
interventiebeleid. Eventuele klachten kunnen altijd worden
gemeld.


Vraag 6
Bent u bereid om namens de Nederlandse regering te verzoeken dat in het
kader van de jaarlijkse overeengekomen informatie-uitwisseling tussen de
Europese Unie en het Koninkrijk Marokko, deze informatie-uitwisseling
ook een lijst met producten omvat die uit de Westelijke Sahara via
Marokko worden geëxporteerd naar de Europese Unie en naar Nederland in
het bijzonder?
Antwoord
Onderdeel van de overeengekomen informatie-uitwisseling tussen de EU en
Marokko is dat Marokko gegevens over de uitvoer van producten van
oorsprong uit de Westelijke Sahara naar de EU deelt met de EU. Dit
mechanisme is sinds 1 oktober 2019 operationeel. 2) Front Polisario
heeft op 23 juni 2020 een verzoek tot nietigverklaring ingediend bij het
EU-hof over het besluit van de Raad over het namens de EU in te nemen
standpunt in het associatiecomité over de informatie-uitwisseling. 3)


Vraag 7
Bent u bereid om de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
opdracht te geven op basis van de jaarlijkse informatie-uitwisseling te
handhaven op correcte labeling van producten die uit de Westelijke
Sahara via Marokko worden geďmporteerd in Nederland?
Antwoord
De NVWA heeft als opdracht toe te zien op voedselveiligheid, waaronder
etikettering van levensmiddelen. Hierbij zet de NVWA in op risicogericht
toezicht en handhaving en kunnen eventuele klachten worden gemeld.
Informatie die wordt verkregen uit de jaarlijkse informatie-uitwisseling
tussen de EU en Marokko is bedoeld om effecten van de overeenkomst te
beoordelen, in het bijzonder op de duurzame ontwikkeling, met name wat
betreft de voordelen voor de betrokken bevolking en de exploitatie van
natuurlijke hulpbronnen in de betreffende gebieden. Deze informatie kan
enkel voor deze doeleinden worden gebruikt. 4)


1) Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese
Unie en het Koninkrijk Marokko over de wijziging van de Protocollen nrs.
1 en 4 van de Euromediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot
stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten,
enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds, Publicatieblad van de
Europese Unie van 6.2.2019 L34, blz. 4-7.

2 Zie
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6222-2020-INIT/en/pdf,
p. 8.

3 Zaaknummer T-393/20 over het besluit (EU) 2020/462 van de Raad van 20
februari 2020 betreffende het namens de Europese Unie in te nemen
standpunt in het associatiecomité dat is ingesteld bij de
Euromediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt
gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds,
en het Koninkrijk Marokko, anderzijds, betreffende de uitwisseling van
informatie met het oog op de effectbeoordeling van de overeenkomst in de
vorm van een briefwisseling over de wijziging van die overeenkomst. Zie
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=230356&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=17725967.

4 Zie hiervoor ook
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6222-2020-INIT/en/pdf,
p. 8.Meer informatie over de West-Sahara maillijst