[West-Sahara] Schandelijke antwoorden Kaag op vragen Diks

fwillems op antenna.nl fwillems op antenna.nl
Zo Sep 16 14:45:03 CEST 2018


De antwoorden van minister Kaag vind ik zo schandelijk dat het moeilijk
voor te stellen is dat de minister de antwoorden zelf heeft opgesteld.


Er wordt beweerd, in antwoord op vraag 2, dat de Nederlandse inzet erop
is gericht dat de uitspraak van het Europese Hof van Justitie wordt
nagekomen. "Dit betekent onder meer dat de oorspronkelijke bevolking
adequaat moet worden betrokken."
Inderdaad. Waar is die bevolking? Voor een gedeelte in het door Marokko
bezette West-Sahara waar geen vrijheid van meningsuiting bestaat en waar
waarnemers niet worden toegelaten, en voor een ander gedeelte in de
vluchtelingenkampen in Tindouf waar Nederland noch de EU is wezen
informeren.
Toch wordt in het antwoord op vraag 2 gezegd: "Het kabinet is van mening
dat de Commissie en Europese Dienst voor Extern Optreden (EDEO) alle
redelijke en haalbare stappen hebben ondernomen om de bevolking van de
Westelijke Sahara adequaat te betrekken."
Welke stappen dat zijn geweest blijft volstrekt onduidelijk. De
vertegenwoordigers van het Polisario in Nederland en in Europa die
namens de vluchtelingen in Tindouf mogen spreken zijn nog steeds niet
uitgenodigd om handelsovereenkomsten te bespreken. De oorspronkelijke
bevolking in de vluchtelingenkampen heeft zich wel bij verschillende
gelegenheden duidelijk uitgesproken over de kwestie en gedemonstreerd
tegen de Europese grondstoffenroof. Al jarenlang wordt er geprotesteerd
en gedemonstreerd tegen de roof van fosfaat, zand, vis en zout. In de
kampen maar ook in Spanje en andere landen.
Het kabinet kiest ervoor zich doof te houden voor de mening van de
oorspronkelijk bevolking. Als het kabinet stelt dat alle redelijk
stappen zijn ondernomen om de bevolking bij de zaak te betrekken is dat
een brutale en schandelijke leugen.

Frank
Op 14-09-18 om 22:27 schreef fwillems op antenna.nl:
> Datum 14 september 2018
> Betreft Beantwoording vragen van het lid Diks over het handelsverkeer
> tussen de EU en Westelijke Sahara.
> 
> Hierbij bied ik de antwoorden aan op de schriftelijke vragen gesteld
> door het lid Diks over het handelsverkeer tussen de EU en Westelijke
> Sahara. Deze vragen werden ingezonden op 2 augustus 2018 met kenmerk
> 2018Z14481.
> 
> De Minister voor Buitenlandse Handel Ontwikkelingssamenwerking
> Sigrid A.M. Kaag
> 
>   ---
> 
> Antwoorden van de minister voor Buitenlandse Handel en
> Ontwikkelingssamenwerking op vragen van het lid Diks (Groenlinks) over
> het handelsverkeer tussen de EU en Westelijke Sahara.
> 
> Vraag 1
> Klopt het dat de Europese Commissie een voorstel heeft gedaan om te
> regelen dat handelsafspraken tussen de Europese Unie (EU) en Marokko ook
> geldig zijn voor de Westelijke Sahara?
> 
> Antwoord
> Ja, dit klopt. De Europese Commissie heeft op 11 juni 2018 voorstellen
> aan de Raad voorgelegd voor Raadsbesluiten tot ondertekening en sluiting
> van een briefwisseling met Marokko, waarmee de geografische reikwijdte
> van twee protocollen (import, oorsprongsregels) bij het
> Associatieakkoord met Marokko wordt uitgebreid naar de Westelijke
> Sahara. De Raad heeft op 16 juli 2018 het besluit tot ondertekening
> namens de Unie vastgesteld en is nog in afwachting van de vereiste
> goedkeuring door het Europees Parlement om het besluit tot sluiting
> van het akkoord vast te kunnen stellen. Uw Kamer is geïnformeerd over de
> Nederlandse positie ten aanzien van deze aanpassing via de geannoteerde
> agenda Raad Buitenlandse Zaken van 16 juli 2018 (Kamerstuk 21 501-02,
> nr. 1895) en in antwoorden van het kabinet op het schriftelijk overleg
> Raad Buitenlandse Zaken van 16 juli 2018 (Kamerstuk 21 501-02 nr. 1896).
> 
> Vraag 2
> Deelt u de mening dat, mede gelet op de uitspraak van het Europese Hof
> van Justitie d.d. 21 december 2016 (C-104/16 P), het uitbreiden van de
> territoriale reikwijdte van de handelsafspraken met Marokko naar de
> Westelijke Sahara niet kan plaatsvinden zonder goedkeuring van de
> Westelijke Sahara als onafhankelijke partij? Zo nee, waarom niet?
> 
> Antwoord
> De Nederlandse inzet is erop gericht geweest dat de uitspraak van het
> Europese Hof van Justitie wordt nagekomen. Dit betekent onder meer dat
> de oorspronkelijke bevolking adequaat moet worden betrokken. Het kabinet
> is van mening dat de Commissie en Europese Dienst voor Extern Optreden
> (EDEO) alle redelijke en haalbare stappen hebben ondernomen om de
> bevolking van de Westelijke Sahara adequaat te betrekken.
> 
> Vraag 3
> Welke stappen zijn door de Europese Commissie gezet om de bevolking van
> de Westelijke Sahara bij dit proces te betrekken? Deelt u de opvatting
> dat het consulteren van Marokkaans-gekozen officials of economisch
> belanghebbenden hier niet de doorslag in kunnen geven?
> 
> Antwoord
> De Europese Commissie en Europese Dienst voor Extern Optreden hebben
> zich ingezet om een brede groep vertegenwoordigers en
> belangenorganisaties, inclusief vertegenwoordigers van het Polisario
> Front, zo goed mogelijk te betrekken. Het overgrote deel van de
> geconsulteerde partijen heeft hun visie gedeeld met de Europese
> Commissie. Enkele groepen, zoals de Sahrawi Association of Victims of
> Human Rights Violations, hebben daarvan afgezien.
> Marokko heeft als verdragspartij bij het Associatieakkoord ook
> vertegenwoordigers geconsulteerd. De uitkomsten hiervan zijn door de
> Europese Commissie meegenomen in het verslag van de consultatie. 1) Het
> kabinet steunt de Commissie in de brede consultatie waarin meerdere
> partijen zijn gehoord.
> 
> Vraag 4
> Klopt het dat de Europese Commissie partijen als ‘geconsulteerd’
> aanmerkt, terwijl deze partijen geweigerd hebben met de commissie in
> gesprek te gaan of anderszins geen gesprek heeft plaatsgevonden? Welk
> percentage van de consultaties van de Europese Commissie ter zake
> betreft dit?
> 
> Antwoord
> Zie ook het antwoord op vraag 3. De Europese Commissie heeft zich
> ingezet een brede groep vertegenwoordigers en belangenorganisaties zo
> goed mogelijk te betrekken. Het stond deze partijen vanzelfsprekend vrij
> om al dan niet hieraan mee te werken. Een overzicht van de consultatie,
> inclusief lijst met belanghebbenden die zijn geconsulteerd, is online
> beschikbaar.
> 
> Vraag 5
> Acht u het acceptabel dat door de EU-handelsafspraken met een
> onrechtmatige bezetter worden gemaakt met betrekking tot het
> handelsverkeer van en naar het bezette gebied? Zo ja, hoe rijmt u dat
> met de grondwettelijke taak van de Nederlandse regering om zich in te
> zetten voor het handhaven van de internationale rechtsorde?
> 
> Antwoord
> Het kabinet is van mening dat de geografische reikwijdte van de
> handelsafspraken met Marokko kunnen worden uitgebreid tot de Westelijke
> Sahara. Marokko oefent feitelijk gezag uit in het gebied. Het is daarom
> mogelijk met Marokko internationale handelsafspraken te maken die in
> overeenstemming zijn met internationaalrechtelijke randvoorwaarden en
> waarbij de uitspraak van het EU-Hof wordt nagekomen.
> 
> Vraag 6
> Erkent u het Polisario Front als vertegenwoordiging van de bevolking van
> de Westelijke Sahara? Zo ja, hoe beoordeelt u dat de Europese Commissie
> niet met deze partij in gesprek is gegaan?
> 
> Antwoord
> Nederland erkent de claims van Polisario over de Westelijke Sahara en de
> door Polisario uitgeroepen République Arabe Sahraoui Démocratique niet.
> De Europese Commissie heeft een brede groep vertegenwoordigers en
> belangenorganisaties geconsulteerd. Eveneens hebben technische
> discussies plaatsgevonden met vertegenwoordigers van het Polisario
> Front. Dit wordt vermeld in het verslag van de consultatie. Het kabinet
> is echter van mening dat de instemming van Polisario niet doorslaggevend is.
> 
> Vraag 7
> Heeft de importeur van het schip met strooizout uit de Westelijke Sahara
> dat 30 april 2017 aanmeerde in Dordrecht inmiddels vrijstelling van
> invoerrechten aangevraagd op basis van handelsafspraken met Marokko? Is
> een eventuele aanvraag ingewilligd? Zo ja, wat is daar dan de juridische
> en morele basis van?
> 
> Antwoord
> Ja, de importeur heeft bij invoer van zout een preferentie van het
> invoerrecht aangevraagd op basis van afspraken in het Associatieakkoord
> tussen de Europese Unie en Marokko. De Douane heeft de aanvraag voor de
> preferentie vooralsnog ingewilligd. De Douane heeft echter tevens om een
> nader onderzoek verzocht in Marokko en is ook een nader onderzoek
> gestart in Nederland. Als uit deze onderzoeken volgt dat de feitelijke
> oorsprong van het zout niet Marokko is maar bijvoorbeeld de Westelijke
> Sahara, zal het betreffende invoerrecht alsnog worden geheven. De
> juridische basis hiervoor is het Douanewetboek van de Europese Unie
> en de uitspraak van het Europese Hof van Justitie (zaak nr. C-104/16P
> van 21 december 2016).
> 
> bron:
> https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/09/14/beantwoording-kamervragen-over-het-handelsverkeer-tussen-de-eu-en-de-westelijke-sahara
> 
> _______________________________________________
> West-Sahara mailing list
> West-Sahara op ddh.nl
> http://lijsten.ddh.nl/cgi-bin/mailman/listinfo/west-sahara
> 


Meer informatie over de West-Sahara maillijst