[West-Sahara] antwoorden Kaag op vragen Diks

fwillems op antenna.nl fwillems op antenna.nl
Vr Sep 14 22:37:51 CEST 2018


Correctie en aanvulling.
De voetnoot in het antwoord op vraag 3 is weggevallen en ziet u hier:

  ---
Het rapport van de effectenbeoordeling en consultatie vindt u hier:
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018SC0346&from=FR .
  ---

Op 14-09-18 om 22:27 schreef fwillems op antenna.nl:
> Datum 14 september 2018
> Betreft Beantwoording vragen van het lid Diks over het handelsverkeer
> tussen de EU en Westelijke Sahara.
> 
> Hierbij bied ik de antwoorden aan op de schriftelijke vragen gesteld
> door het lid Diks over het handelsverkeer tussen de EU en Westelijke
> Sahara. Deze vragen werden ingezonden op 2 augustus 2018 met kenmerk
> 2018Z14481.
> 
> De Minister voor Buitenlandse Handel Ontwikkelingssamenwerking
> Sigrid A.M. Kaag
> 
>   ---
> 
> Antwoorden van de minister voor Buitenlandse Handel en
> Ontwikkelingssamenwerking op vragen van het lid Diks (Groenlinks) over
> het handelsverkeer tussen de EU en Westelijke Sahara.
> 
> Vraag 1
> Klopt het dat de Europese Commissie een voorstel heeft gedaan om te
> regelen dat handelsafspraken tussen de Europese Unie (EU) en Marokko ook
> geldig zijn voor de Westelijke Sahara?
> 
> Antwoord
> Ja, dit klopt. De Europese Commissie heeft op 11 juni 2018 voorstellen
> aan de Raad voorgelegd voor Raadsbesluiten tot ondertekening en sluiting
> van een briefwisseling met Marokko, waarmee de geografische reikwijdte
> van twee protocollen (import, oorsprongsregels) bij het
> Associatieakkoord met Marokko wordt uitgebreid naar de Westelijke
> Sahara. De Raad heeft op 16 juli 2018 het besluit tot ondertekening
> namens de Unie vastgesteld en is nog in afwachting van de vereiste
> goedkeuring door het Europees Parlement om het besluit tot sluiting
> van het akkoord vast te kunnen stellen. Uw Kamer is geïnformeerd over de
> Nederlandse positie ten aanzien van deze aanpassing via de geannoteerde
> agenda Raad Buitenlandse Zaken van 16 juli 2018 (Kamerstuk 21 501-02,
> nr. 1895) en in antwoorden van het kabinet op het schriftelijk overleg
> Raad Buitenlandse Zaken van 16 juli 2018 (Kamerstuk 21 501-02 nr. 1896).
> 
> Vraag 2
> Deelt u de mening dat, mede gelet op de uitspraak van het Europese Hof
> van Justitie d.d. 21 december 2016 (C-104/16 P), het uitbreiden van de
> territoriale reikwijdte van de handelsafspraken met Marokko naar de
> Westelijke Sahara niet kan plaatsvinden zonder goedkeuring van de
> Westelijke Sahara als onafhankelijke partij? Zo nee, waarom niet?
> 
> Antwoord
> De Nederlandse inzet is erop gericht geweest dat de uitspraak van het
> Europese Hof van Justitie wordt nagekomen. Dit betekent onder meer dat
> de oorspronkelijke bevolking adequaat moet worden betrokken. Het kabinet
> is van mening dat de Commissie en Europese Dienst voor Extern Optreden
> (EDEO) alle redelijke en haalbare stappen hebben ondernomen om de
> bevolking van de Westelijke Sahara adequaat te betrekken.
> 
> Vraag 3
> Welke stappen zijn door de Europese Commissie gezet om de bevolking van
> de Westelijke Sahara bij dit proces te betrekken? Deelt u de opvatting
> dat het consulteren van Marokkaans-gekozen officials of economisch
> belanghebbenden hier niet de doorslag in kunnen geven?
> 
> Antwoord
> De Europese Commissie en Europese Dienst voor Extern Optreden hebben
> zich ingezet om een brede groep vertegenwoordigers en
> belangenorganisaties, inclusief vertegenwoordigers van het Polisario
> Front, zo goed mogelijk te betrekken. Het overgrote deel van de
> geconsulteerde partijen heeft hun visie gedeeld met de Europese
> Commissie. Enkele groepen, zoals de Sahrawi Association of Victims of
> Human Rights Violations, hebben daarvan afgezien.
> Marokko heeft als verdragspartij bij het Associatieakkoord ook
> vertegenwoordigers geconsulteerd. De uitkomsten hiervan zijn door de
> Europese Commissie meegenomen in het verslag van de consultatie. 1) Het
> kabinet steunt de Commissie in de brede consultatie waarin meerdere
> partijen zijn gehoord.
> 
> Vraag 4
> Klopt het dat de Europese Commissie partijen als ‘geconsulteerd’
> aanmerkt, terwijl deze partijen geweigerd hebben met de commissie in
> gesprek te gaan of anderszins geen gesprek heeft plaatsgevonden? Welk
> percentage van de consultaties van de Europese Commissie ter zake
> betreft dit?
> 
> Antwoord
> Zie ook het antwoord op vraag 3. De Europese Commissie heeft zich
> ingezet een brede groep vertegenwoordigers en belangenorganisaties zo
> goed mogelijk te betrekken. Het stond deze partijen vanzelfsprekend vrij
> om al dan niet hieraan mee te werken. Een overzicht van de consultatie,
> inclusief lijst met belanghebbenden die zijn geconsulteerd, is online
> beschikbaar.
> 
> Vraag 5
> Acht u het acceptabel dat door de EU-handelsafspraken met een
> onrechtmatige bezetter worden gemaakt met betrekking tot het
> handelsverkeer van en naar het bezette gebied? Zo ja, hoe rijmt u dat
> met de grondwettelijke taak van de Nederlandse regering om zich in te
> zetten voor het handhaven van de internationale rechtsorde?
> 
> Antwoord
> Het kabinet is van mening dat de geografische reikwijdte van de
> handelsafspraken met Marokko kunnen worden uitgebreid tot de Westelijke
> Sahara. Marokko oefent feitelijk gezag uit in het gebied. Het is daarom
> mogelijk met Marokko internationale handelsafspraken te maken die in
> overeenstemming zijn met internationaalrechtelijke randvoorwaarden en
> waarbij de uitspraak van het EU-Hof wordt nagekomen.
> 
> Vraag 6
> Erkent u het Polisario Front als vertegenwoordiging van de bevolking van
> de Westelijke Sahara? Zo ja, hoe beoordeelt u dat de Europese Commissie
> niet met deze partij in gesprek is gegaan?
> 
> Antwoord
> Nederland erkent de claims van Polisario over de Westelijke Sahara en de
> door Polisario uitgeroepen République Arabe Sahraoui Démocratique niet.
> De Europese Commissie heeft een brede groep vertegenwoordigers en
> belangenorganisaties geconsulteerd. Eveneens hebben technische
> discussies plaatsgevonden met vertegenwoordigers van het Polisario
> Front. Dit wordt vermeld in het verslag van de consultatie. Het kabinet
> is echter van mening dat de instemming van Polisario niet doorslaggevend is.
> 
> Vraag 7
> Heeft de importeur van het schip met strooizout uit de Westelijke Sahara
> dat 30 april 2017 aanmeerde in Dordrecht inmiddels vrijstelling van
> invoerrechten aangevraagd op basis van handelsafspraken met Marokko? Is
> een eventuele aanvraag ingewilligd? Zo ja, wat is daar dan de juridische
> en morele basis van?
> 
> Antwoord
> Ja, de importeur heeft bij invoer van zout een preferentie van het
> invoerrecht aangevraagd op basis van afspraken in het Associatieakkoord
> tussen de Europese Unie en Marokko. De Douane heeft de aanvraag voor de
> preferentie vooralsnog ingewilligd. De Douane heeft echter tevens om een
> nader onderzoek verzocht in Marokko en is ook een nader onderzoek
> gestart in Nederland. Als uit deze onderzoeken volgt dat de feitelijke
> oorsprong van het zout niet Marokko is maar bijvoorbeeld de Westelijke
> Sahara, zal het betreffende invoerrecht alsnog worden geheven. De
> juridische basis hiervoor is het Douanewetboek van de Europese Unie
> en de uitspraak van het Europese Hof van Justitie (zaak nr. C-104/16P
> van 21 december 2016).
> 
> bron:
> https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/09/14/beantwoording-kamervragen-over-het-handelsverkeer-tussen-de-eu-en-de-westelijke-sahara
> 
> _______________________________________________
> West-Sahara mailing list
> West-Sahara op ddh.nl
> http://lijsten.ddh.nl/cgi-bin/mailman/listinfo/west-sahara
> 


Meer informatie over de West-Sahara maillijst