[West-Sahara] Nederlandse rechter dringt Marokkaanse nationaliteit op

Fennie Stavast fenniestavast2 op gmail.com
Vr Feb 5 15:17:02 CET 2021


GGGRRR.... (ik probeer niet te vloeken...)Op vr 5 feb. 2021 om 13:54 schreef Frank Willems <fwillems op antenna.nl>:

> Salec, de Saharaanse asielzoeker in Ter Apel, heeft op 6 oktober vorig
> jaar de beslissing ontvangen dat hij geen asiel krijgt omdat hij zonder
> gevaar naar het "veilige land" Marokko "terug" zou kunnen. Hij heeft
> daartegen bezwaar gemaakt. Hij heeft nu een negatieve beslissing op zijn
> bezwaar ontvangen.
>
> De kern van de vraag die asielzoekende Sahranen hier opwerpen is of een
> bezetter de bevolking van een bezet gebied de eigen nationaliteit mag
> opdringen. De Nederlandse rechter denkt van wel. Het doel van de
> redenatie is om asielverzoeken af te wijzen en in bredere zin om de
> rechtsmacht van Marokko in West-Sahara te erkennen. Dat is van belang
> voor de handelsbelangen van Nederland met Marokko.
>
> Hoe wordt de rechtspraak precies verbogen? Hieronder de redenatie van de
> Nederlandse rechter. Oordeel zelf.
>
> In de beslissing van 6 oktober 2020 lezen we op pagina 2 en 3 :
>
> ---------
> Nationaliteit
> Betrokkene voert in de zienswijze onder de punten twee, drie en vier aan
> dat uit het voornemen blijkt dat hij niet wordt gevolgd in zijn
> nationaliteit, zijnde burger van de Arabische Democratische Republiek
> Sahara, maar dat uitgegaan wordt van de Marokkaanse nationaliteit die
> hij volgens de Marokkaanse wet bezit. Betrokkene wenst deze stelling
> niet te volgen en stelt afkomstig te zijn uit de Arabische Democratische
> Republiek Sahara (ADRS), welke door 45 landen is erkend als lid van het
> internationale statensysteem. Betrokkene heeft in de zienswijze gesteld
> het bijzonder vreemd te vinden dat de Rijksdienst voor Ondernemend
> Nederland op haar website stelt de Marokkaanse claims op het gebied niet
> te accepteren, terwijl de Immigratie- en Naturalisatiedienst stelt
> dat wel mag warden uitgegaan van de nationaliteitstoekenning op grond
> van de Marokkaanse wetgeving. Hij is van mening dat nu Nederland de
> annexatie van de Westelijke Sahara door Marokko niet erkent, evenmin
> gesteld kan worden dat de Marokkaanse wetgeving wel voor de Sahrawi
> dient te gelden.
> Betrokkene geeft nog aan dat hij kopieŽn van zijn paspoort en
> identiteitskaart van de ADRS heeft overgelegd en daarnaast inmiddels in
> het bezit is van de originele identiteitskaart, welke op verzoek daartoe
> aan de Immigratie- en Naturalisatiedienst zal worden overgelegd. Ten
> aanzien van het vorengaande, wordt dezerzijds als volgt overwogen.
> Allereerst wordt opgemerkt dat betrokkene in de zienswijze verwijst naar
> een onbekende uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens
> welke eveneens niet bij de zienswijze is gevoegd. Verder blijkt, zoals
> reeds in het voornemen is overwogen, uit de uitspraak 201908202/1/V1 van
> de Raad van State d.d. 9 september 2020 (ECLI:NL:RVS:2020:2157) dat het
> feit dat Nederland de annexatie van de Westelijke Sahara niet erkent,
> niet betekent dat bij de beoordeling van de aanvraag niet mag worden
> uitgegaan van de nationaliteitstoekenning op grond van de Marokkaanse
> wetgeving. Dat Nederland de annexatie niet erkent, laat immers onverlet
> dat Marokko feitelijk gezag uitoefent in de Westelijke Sahara. Ten
> aanzien van de stellingen in de zienswijze dat betrokkene niet volgt dat
> hij de Marokkaanse nationaliteit heeft en dat het voornemen dat hij zijn
> nationaliteit van de ADRS niet aannemelijk heeft gemaakt niet in stand
> kan blijven, wordt overwogen dat betrokkene geen feiten en/of
> omstandigheden naar voren heeft gebracht die tot een ander
> oordeel zouden kunnen leiden.
>
> Betreffende de verwijzing naar de inhoud van de site van de Rijksdienst
> voor Ondernemend Nederland wordt overwogen dat dit geen raakvlakken
> heeft met het asielbeleid voor vreemdelingen nu deze site toeziet op
> hulp voor ondernemende Nederlanders die werken aan een duurzame en
> economische sterke samenleving. Derhalve valt niet in te zien waarom
> betrokkene naar de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
> verwijst dan wel wat hij hiermee wil beogen. Inzake de documenten wordt
> overwogen dat het feit dat betrokkene kopieŽn van zijn
> identiteitsdocumenten heeft de beoordeling niet anders maakt nu dit geen
> originele documenten betreffen, Daarnaast is het aan betrokkene om
> originele documenten te overleggen. Hij kan dit middels zijn gemachtigde
> te allen tijde doen. De stellingen van betrokkene inzake zijn
> nationaliteit leiden derhalve niet tot een ander oordeel dan reeds in
> het voornemen is verwoord.
>
> ---------
>
> In de beslissing op het bezwaar hiertegen volgt een herhaling van zetten:
>
> ---------
> 5.1. Eiser voert aan dat hij burger is van de Arabische Democratische
> Republiek Sahar (sic) (ADRS). Hij wijst op het arrest van Hof van
> Justitie van de Europese Unie (het Hof) van 10 december 2015
> (ECLI:EU:T:2015:953).
>
> Naar het oordeel van de rechtbank heeft verweerder zich in het bestreden
> besluit – bezien in samenhang met het voornemen – deugdelijk gemotiveerd
> op het standpunt gesteld waarom hij de verklaringen van eiser dat hij
> burger is van de ADRS, ongeloofwaardig acht.
> De overwegingen van verweerder daarover in het bestreden besluit op
> pagina 3 en 4 (sic) zijn daarvoor voldoende dragend. Verweerder heeft
> terecht gewezen op de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van
> Raad van State (ABRvS) van 9 september 2020 (ECLI:NL:RVS:2020:2157). In
> die uitspraak is geoordeeld dat het feit dat Nederland de annexatie van
> de Westelijke Sahara niet erkent, niet betekent dat bij de beoordeling
> van de aanvraag niet mag worden uitgegaan van de
> nationaliteitstoekenning op grond van de Marokkaanse wetgeving. Het feit
> dat Nederland de annexatie niet erkent, neemt – zoals verweerder niet
> ten onrechte heeft overwogen – niet weg dat Marokko feitelijk gezag
> uitoefent in de Westelijke Sahara. Het beroep van eiser op het arrest
> van Hof van 10 december 2015 (ECLI:EU:T:2015:953), slaagt niet, alleen
> al omdat het daarin ging om een handelszaak. De stelling van eiser dat
> de Commissie vindt dat een niet-zelfbesturend grondgebied (lees: de
> Westelijk Sahara) geen deel uitmaakt van de mogendheid die het bestuur
> erover uitoefent, maar een afzonderlijke internationaalrechtelijke
> status heeft, is onvoldoende om aan te nemen dat eiser niet de
> Marokkaanse nationaliteit heeft. Verweerder heeft in het bestreden
> besluit deugdelijk gemotiveerd waarom hij heeft aangenomen dat eiser de
> Marokkaanse nationaliteit heeft. Anders dan eiser betoogt, is het
> bestreden besluit op dat onderdeel voldoende draagkrachtig gemotiveerd.
>
> ---------
> _______________________________________________
> West-Sahara mailing list
> West-Sahara op ddh.nl
> http://lijsten.ddh.nl/cgi-bin/mailman/listinfo/west-sahara
------------- volgend deel ------------
Een HTML-bijlage is gescrubt...
URL: <http://lijsten.ddh.nl/pipermail/west-sahara/attachments/20210205/ef5f5159/attachment.html>


Meer informatie over de West-Sahara maillijst