[West-Sahara] Fwd: West-Sahara

fwillems op antenna.nl fwillems op antenna.nl
Vr Okt 9 14:10:32 CEST 2020


Vanwege de schrikbarende afwijzing van de asielaanvraag van de Sahrawi 
die vandaag is overgebracht naar het uitzetcentrum is namens de 
Stichting Zelfbeschikking de volgende mail gestuurd aan zijn advocaat.

-------- Oorspronkelijke bericht --------
Onderwerp: West-Sahara
Datum: 08-10-2020 23:45
Afzender: fwillems op antenna.nl
Ontvanger: n.mulders op hetraadskwartier.nl


Geachte mevrouw Mulders,

Hierbij zend ik u wat opmerkingen over de afwijzende beschikking van de
IND waarvan de motivering schrikwekkend is want uit de beschikking
blijkt een volstrekt onbegrip van de situatie die kort geschetst als
volgt is.

Betrokkene is afkomstig uit West-Sahara, dat bij de VN de status heeft
van een niet zelfbesturend gebied in afwachting van het proces van
dekolonisatie. Het volk van West-Sahara heeft het mensenrecht van
zelfbeschikking en het recht om te beschikken over de natuurlijke
rijkdommen van hun land. In de praktijk is het gebied verdeeld in een
door Marokko bezet deel en een deel onder controle van de Democratische
Arabische Republiek Sahara, DARS. Door het gebied loopt een enorme muur
met wachtposten en omzoomd door uitgestrekte mijnenvelden. De verhouding
tussen DARS en Marokko is uiterst vijandig. In 1991 zijn de partijen, na
een bittere oorlog die ontstond na de Marokkaanse inval in 1975, onder
leiding van de VN tot een bestand gekomen. De regering van DARS heeft
zijn hoofdzetel in Tindouf in Algerije waar een groot deel van de
Sahrawi bevolking naartoe is gevlucht.

Betrokkene is afkomstig uit het deel dat door Marokko militair is bezet
en heeft een paspoort van DARS. Daarmee is betrokkene volgens
Marokkaanse wet een landverrader. Marokko laat in het bezette deel geen
waarnemers of journalisten toe. De enige onafhankelijke partij die op de
mensenrechten zou kunnen toezien is de VN-missie MINURSO, maar die heeft
daartoe geen mandaat gekregen.
Onlangs is er in het bezette gebied een nieuwe Sahrawi
mensenrechtenorganisatie opgericht, ISACOM, maar de dappere oprichters
daarvan staan inmiddels onder voortdurende Marokkaanse surveillance,
worden lastig gevallen en hebben praktisch huisarrest door burgeragenten
die hen hinderen en beletten dat zij bezoek ontvangen. Vanwege de
doelstellingen van de organisatie, het uitoefenen van het mensenrecht op
zelfbeschikking voor een onafhankelijk West-Sahara, is een vervolging
door de Marokkaanse justitie aangekondigd wegens landverraad. De Hoge
Commissaris voor de Vluchtelingen, Mevrouw Bachelet, en de
Veiligheidsraad zijn hiervan op de hoogte gesteld. De Marokkaanse
onderdrukking van het geweldloze Sahrawi onafhankelijkheidsstreven dat
vooral wordt uitgedragen door Sahrawi vrouwen is goed gedocumenteerd.

In het licht van het voorgaande mag duidelijk zijn dat nu in de
beschikking wordt gesteld:
"Tevens is het volgens betrokkene bekend dat de veiligheidsdienst van
Marokko in ADRS in burgerkleding opereert"
hieruit een volstrekt onbegrip blijkt voor de toestand in West-Sahara.
Immers, de veiligheidsdienst van Marokko opereert niet in ADRS (of
beter: DARS), want dat zou een schending betekenen van de
bestandsovereenkomst. De veiligheidsdienst van Marokko opereert in het
door Marokko bezette deel van West-Sahara en richt zich met name op
aanhangers van DARS, veelal oorspronkelijke bewoners die wonen temidden
van Marokkaanse kolonisten die in de meerderheid zijn. De opzet van de
Marokkaanse veiligheidsdienst is daarmee in de grond discriminatoir. Dat
geldt niet alleen in bezet West-Sahara maar ook in Nederland. In dit
verband is een passage in het Jaarverslag 2000 van de Binnenlandse
Veiligheidsdienst 2000 van toepassing:
"Er bestaat verschil in het Nederlandse en het Marokkaanse
soevereiniteitsdenken ten aanzien van de Marokkaanse gemeenschap in
Nederland. In Marokko leeft in brede (overheids)kring nog steeds de
opvatting dat de zeggenschap over personen van Marokkaanse origine,
ongeacht hun nationaliteit of verblijfplaats, bij het Marokkaanse gezag
ligt. Als uitvloeisel van dit soevereiniteitsdenken heeft de Marokkaanse
overheid beheersinstrumenten in de emigratielanden ingezet om met name
anti-Marokkaanse uitingen van individuen of organisaties tijdig te
onderkennen."

Er blijkt in de beschikking ook groot onbegrip uit de zinsnede:
"Betrokkene wordt in het voornemen niet gevolgd in zijn verklaring dat
hij zich vanwege zijn afkomst niet kan wenden tot de autoriteiten voor
bescherming, nu dit alleen gebaseerd is op aannames en 
veronderstellingen."
Het gaat hier nogmaals om bezettingsautoriteiten waar opposanten tegen
de bezetting zich uiteraard niet toe kunnen wenden ter bescherming. Het
repressieve karakter van de autoriteiten is zeer uitgebreid
gedocumenteerd, en als ter onderbouwing een verwijzing naar rapporten
van het State Department, Human Rights Watch en Amnesty International
niet voldoende is, kunnen daar, onder andere, die van de Rafto
foundation, het RFK centre, en de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen
van de VN aan worden toegevoegd. De oorspronkelijke bewoners van
West-Sahara moeten zich schikken naar de Marokkaanse bezetter, oppositie
wordt niet geduld, en hun mensenrechten worden niet gerespecteerd en
daarom wonen er ook zo veel mensen uit West-Sahara in
vluchtelingenkampen. Overigens is Marokko zelf feitelijk een dictatuur
zonder behoorlijk functionerende rechterlijke instanties.
De voorstelling van zaken waarbij een Sahrawi onder Marokkaanse
bezetting zich zou kunnen wenden tot de "autoriteiten" ter bescherming
is volstrekt misleidend. Het feit dat in de beschikking er bij herhaling
van uit wordt gegaan dat opposanten zich kunnen wenden tot Marokkaanse
instanties ter bescherming doet de vraag rijzen hoe het toch komt dat de
beschikking lijkt geschreven door een Marokkaan. Heeft de IND zich
gebaseerd op bij Marokkaanse instanties ingewonnen informatie? Hoe komt
men erbij? Dat is belangrijk om te weten want de veiligheid van
betrokkene is hier in het geding zeker nu men kennelijk van plan is
betrokkene uit te leveren aan het bezettende land, als "veilig land van
herkomst". Welk overleg is gevoerd met Marokko en welke informatie is
overgedragen?


De Marokkaanse invloed op de beschikking blijkt verder uit de
redenering: "dat het feit dat Nederland de annexatie van de Westelijke
Sahara niet erkent, niet betekent dat bij de beoordeling van de aanvraag
niet mag worden uitgegaan van de nationaliteitstoekenning op grond van
de Marokkaanse wetgeving."
Met deze nationaliteitstoekenning wordt de Marokkaanse wetgeving zelfs
op Nederlands grondgebied toegepast. Het betreft immers een Sahrawi die
in Nederland verblijft. De nationaliteitstoekenning zou een regelrechte
Nederlandse schending van het mensenrecht van de Sahrawi op
zelfbeschikking betekenen. Echter blijkt nergens uit dat het voor
Nederlandse instanties is toegestaan om een persoon uit een bezet gebied
de nationaliteit toe te kennen van de bezettende mogendheid, tegen de
wens van die persoon. In de uitspraak van RvS is niet te lezen dat de
RvS de toekenning van de nationaliteit van de bezetter toestaat. Zo een
ver-reikende conclusie hoort te worden gemotiveerd met een heldere en
uitdrukkelijke uitspraak over de rechtmatigheid van zulk handelen. Is
hierover advies ingewonnen bij de volkenrechtelijk adviseur?
Het feitelijk gezag van Marokko in het bezette gebied is een gezag
zonder rechtsgrond. Een bezettende mogendheid heeft weliswaar plichten
om het bestuur ten bate van de bevolking goed te voeren maar heeft geen
rechten om zich bevolking toe te eigenen. Welk gezag in West-Sahara mag
gelden is bovendien nog onderwerp van onderhandelingen onder leiding van
de VN en is niet ter beoordeling van Nederland of de IND.

De Stichting Zelfbeschikking West-Sahara is overigens bekend met
Marokkaanse agressie in Nederland in verband met West-Sahara, die vele
malen is ondervonden, en met de heimelijke invloed die door het land
hier wordt uitgeoefend.


hoogachtend,

Frank Willems
Stichting Zelfbeschikking West-Sahara


Meer informatie over de West-Sahara maillijst