[West-Sahara] Sahrawi asielzoeker in ter Apel - wordt uitgezet naar MAROKKO

fwillems op antenna.nl fwillems op antenna.nl
Vr Okt 9 14:05:45 CEST 2020


Vandaag is Salek, een Sahrawi asielzoeker overgeplaatst naar een 
uitzetcentrum in afwachting van zijn onvrijwillige terugkeer naar het 
"veilige land van herkomst" : Marokko. Dat is opmerkelijk snel. Hij 
heeft op 4 september 2020 asiel aangevraagd, hij is op 1 oktober 
gehoord. Op 2 oktober kreeg hij een afwijzende beslissing en op 6 
oktober is de aanvraag in een beschikking afgewezen. Hij heeft een week 
om in beroep te gaan maar dient het land onmiddelijk te verlaten en 
heeft een inreisbverbod voor twee jaar.

De motivering van deze beschikking is schrikbarend. Hier een citaat uit 
beschikking:
    -----------------
Betrokkene voert in de zienswijze onder de punten twee, drie en vier aan 
dat
uit het voornemen blijkt dat hij niet wordt gevolgd in zijn 
nationaliteit, zijnde
burger van de Arabische Democratische Republiek Sahara, maar dat 
uitgegaan
wordt van de Marokkaanse nationaliteit die hij volgens de Marokkaanse 
wet
bezit. Betrokkene wenst deze stelling niet te volgen en stelt afkomstig 
te zijn
uit de Arabische Democratische Republiek Sahara (ADRS), welke door 45
landen is erkend als lid van het internationale statensysteem. 
Betrokkene heeft
in de zienswijze gesteld het bijzonder vreemd te vinden dat de 
Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland op haar website stelt de Marokkaanse claims op het
gebied niet te accepteren, terwijl de Immigratie- en Naturalisatiedienst 
stelt
dat wel mag warden uitgegaan van de nationaliteitstoekenning op grond 
van
de Marokkaanse wetgeving. Hij is van mening dat nu Nederland de 
annexatie
van de Westelijke Sahara door Marokko niet erkent, evenmin gesteld kan
worden dat de Marokkaanse wetgeving wel voor de Sahrawi dient te gelden.
Betrokkene geeft nog aan dat hij kopieŽn van zijn paspoort en 
identiteitskaart
van de ADRS heeft overgelegd en daarnaast inmiddels in het bezit is van 
de
originele identiteitskaart, welke op verzoek daartoe aan de Immigratie- 
en
Naturalisatiedienst zal worden overgelegd. Ten aanzien van het 
vorengaande,
wordt dezerzijds als volgt overwogen. Allereerst wordt opgemerkt dat
betrokkene in de zienswijze verwijst naar een onbekende uitspraak van 
het
Europees Hof voor de Rechten van de Mens welke eveneens niet bij de
zienswijze is gevoegd. Verder blijkt, zoals reeds in het voornemen is
overwogen, uit de uitspraak 201908202/1/V1 van de Raad van State d.d. 9
september 2020 (ECLI:NL:RVS:2020:2157) dat het feit dat Nederland de
annexatie van de Westelijke Sahara niet erkent, niet betekent dat bij de
beoordeling van de aanvraag niet mag worden uitgegaan van de
nationaliteitstoekenning op grond van de Marokkaanse wetgeving. Dat
Nederland de annexatie niet erkent, laat immers onverlet dat Marokko 
feitelijk
gezag uitoefent in de Westelijke Sahara. Ten aanzien van de stellingen 
in de
zienswijze dat betrokkene niet volgt dat hij de Marokkaanse 
nationaliteit heeft
en dat het voornemen dat hij zijn nationaliteit van de ADRS niet 
aannemelijk
heeft gemaakt niet in stand kan blijven, wordt overwogen dat betrokkene 
geen
feiten en/of omstandigheden naar voren heeft gebracht die tot een ander
oordeel zouden kunnen leiden.
Betreffende de verwijzing naar de inhoud van de site van de Rijksdienst 
voor
Ondernemend Nederland wordt overwogen dat dit geen raakvlakken heeft met
het asielbeleid voor vreemdelingen nu deze site toeziet op huip voor
ondernemende Nederlanders die werken aan een duurzame en economische
sterkte samenleving Derhalve valt niet in te zien waarom betrokkene naar 
de
site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland verwijst dan wel wat 
hij
hiermee wil beogen. Inzake de documenten wordt overwogen dat het feit 
dat
betrokkene kopieŽn van zijn identiteitsdocumenten heeft de beoordeling 
niet
anders maakt nu dit geen originele documenten betreffen, Daarnaast is 
het
aan betrokkene om originele documenten te overleggen. Hij kan dit 
middels
zijn gemachtigde te alien tijde doen. De stellingen van betrokkene 
inzake zijn
nationaliteit leiden derhalve niet tot een ander oordeel dan reeds in 
het
voornemen is verwoord.
    ----------------------


    ----------------------
Tevens bestrijdt betrokkene onder punt zeven in de zienswijze dat de
verklaring dat hij bij terugkeer naar Marokko zal worden gearresteerd 
door de
veiligheidsdienst enkel gebaseerd is op aannames en veronderstellingen. 
Hij
voert aan dat dit Sahrawi is overkomen die zijn teruggekeerd uit 
bevrijdde
gebieden. Hieromtrent wordt dezerzijds als volgt overwogen. Betrokkene 
heeft
verklaard dat de veiligheidsdienst niet tegen zijn moeder heeft gezegd 
dat ze
hem bij terugkeer zouden aanhouden en stelt tevens dat hij geen bewijs 
heeft,
maar dat dit gebeurd met andere Sahara inwoners (p. 16 VLG). Uit deze
verklaringen kan wel degelijk worden opgemaakt dat het enkel gebaseerd 
is op
aannames. Nergens blijkt immers uit dat er concrete aanwijzingen zijn 
dat
betrokkene zal worden gearresteerd. De enkele verklaring dat hij bezette
gebieden heeft verlaten en naar bevrijdde gebieden is gegaan (p. 16 
VLG),
maakt dit niet anders. Hiertoe wordt verwezen naar hetgeen reeds in het
voornemen is overwogen. Betrokkene heeft daarnaast in de zienswijze niet
met bronnen onderbouwd dat Sahrawi bij terugkeer uit bevrijdde gebieden
problemen ondervinden. Daarnaast wordt overwogen dat betrokkene in zijn
geval niet aannemelijk heeft gemaakt dat hij bij terugkeer problemen zal
ondervinden
   ----------------------

Nederland deporteert dus Sahrawi naar de Marokkaanse onderdrukker. Dat 
is een grove schending van het recht op asiel.
Meer informatie over de West-Sahara maillijst