[West-Sahara] Fwd: melding invoer visolie uit West-Sahara

fwillems op antenna.nl fwillems op antenna.nl
Ma Dec 2 12:04:26 CET 2019


------- Doorgestuurd bericht --------
Subject: Re: melding invoer visolie uit West-Sahara


Geachte heer Visser,

Dank voor uw antwoord.

Vandaag is het schip Oramalia opnieuw de haven van Rotterdam
binnengelopen. De lading is hoogstwaarschijnlijk opnieuw een lading
visolie uit het door Marokko illegaal bezet gehouden gebied in West-Sahara.

Zoals u in uw antwoord aangeeft bent u gebonden aan Europese wetgeving.
Het Europees Hof van Justitie heeft in diverse uitspraken bepaald dat de
Westelijke Sahara (West-Sahara) geen deel uitmaakt van het grondgebied
van het Koninkrijk Marokko. Marokko en West-Sahara zijn twee
verschillende gebieden waartussen onderscheid moet worden gemaakt.

Visolie bestemd voor humane consumptie moet afkomstig zijn uit een
erkend land en een erkende inrichting en vergezeld worden van een
voorgeschreven certificaat.
West-Sahara is een nog niet gedekoloniseerd land, de kwestie staat op de
agenda van de Veiligheidsraad, en is nog geen erkend land in de zin van
de toe te passen verordeningen bij de invoer van visolie.

Het gebruik van een certificaat dat voor Marokko geldig is voor een
lading uit West-Sahara, is dus niet mogelijk. Het zou neer komen op
medewerking aan bezettingsactiviteiten. Dat is in strijd met het VN
charter, en de Nederlandse grondwet die respect voor de internationale
rechtorde voorschrijft.
Mijn vraag is op welke grond u de beslissing heeft genomen om bij de
invoer van visolie uit West-Sahara oorsprongcertificaten te gebruiken
die slechts geldig zijn voor Marokko.
Hoe legt u het de Nederlandse consument uit dat de herkomst-vermelding
voor producten uit Marokko niet betrouwbaar is?

Overigens is onlangs in de Tweede Kamer een motie aangenomen die pleit
voor correcte etikettering van producten uit alle bezette gebieden.

Het vruchtgebruik van de natuurlijke rijkdommen in een bezet gebied is
alleen rechtmatig als daarbij toestemming is verleend door de
rechtmatige eigenaren. In West-Sahara zijn dat de oorspronkelijke
bewoners, vertegenwoordigd door het Front Polisario, maar niet de
Marokkaanse bezetters en kolonisten. Bij alle invoer van producten uit
bezet gebied bestaat het risico dat die toestemming niet is verleend.
Als natuurlijke rijkdommen worden verscheept zonder toestemming spreekt
men over plunderen.
Heeft u over de rechtmatigheid van de invoer van visolie uit West-Sahara
contact gezocht met het Ministerie voor Buitenlandse Handel of met de
vertegenwoordiging van het Front Polisario in Nederland?

Ik verzoek u hierbij de lading van het schip Oramalia dat vandaag is
binnegelopen en volgens de haven-website zal aanleggen bij de Nieuwe
Maas VOPAK 621, te controleren op de juistheid van de herkomst vermelding.


Hoogachtend,

Stichting Zelfbeschikking West-Sahara
Frank WillemsOp 24-10-2019 om 14:40 schreef NVWA Team Documentcontrole Rotterdam:
> Geachte heer Willems,
> 
> We hebben uw melding ontvangen en een uitgebreide keuring uitgevoerd op de zendingen visolie vervoerd met de tanker Oramalia.
> 
> Aan de NVWA zijn 3 zendingen ter keuring aangeboden. Zoals u reeds deels had aangegeven in uw onderstaande mail moeten deze zendingen afkomstig zijn van een erkend land en een erkende inrichting en vergezeld worden van een voorgeschreven certificaat volgens Verordening (EG) Nr. 853/2004, Art. 6 en Verordening (EU) Nr. 142/2011, Bijlage XIV, Hoofdstuk 1.
> 
> Bij de keuring is gebleken dat de zendingen hieraan voldoen:
> * De certificaten voldoen aan de wettelijke voorschriften. 
>    Voor de zending visolie bestemd voor diervoeding is dit het model volgens Verordening (EU) Nr. 142/2011, Bijlage XV, Hoofdstuk 9. 
>    Voor de zending visolie bestemd voor humane consumptie is dit het model volgens Verordening (EG) Nr. 2074/2005, bijlage VI, Hoofdstuk IV.
> * De bedrijven vermeld op deze certificaten zijn aanwezig op de door de Europese Commissie vastgestelde lijsten van erkende bedrijven: 
> https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/output/non_eu_listsPerCountry_en.htm
> 
> Ze staan echter wel op de lijsten van Marokko.
> * Marokko is als derde land erkend voor de invoer van visolie zowel bestemd voor humane consumptie als voor diervoeder (Beschikking 2006/766/EG, bijlage II)
> 
> Wij zijn voor het uitvoeren van de keuring gebonden aan de Europese wetgeving en aan de aldaar uitgevaardigde lijsten.
> De bevoegdheid van het opstellen van de lijsten met erkende bedrijven ligt bij de Europese Commissie. Indien bepaalde bedrijven ten onrechte op de lijsten van Marokko staan dan zal dit door de verantwoordelijken daar moeten aangepast worden.
> De Europese Commissie zal moeten beslissen om West-Sahara aan de landenlijsten toe te voegen en voor de bedrijven gevestigd in het betwiste gebied een aparte bedrijvenlijst voor West-Sahara te maken. 
> Totdat dit uitgevoerd is kunnen wij geen andere beslissing nemen dan deze zendingen te zien als met een Marokkaans oorsprong.
> 
> Hopende u hiermee voldoende geÔnformeerd te hebben.
> 
> Namens Team Documentcontrole, met vriendelijke groet, 
> 
> Drs. Michael Visser
> Inspecteur Dierenarts 
> Team Documentcontrole
> ........................................................................ 
> Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 
> Directie Keuren 
> Divisie Veterinair & import 
> Afdeling Importkeuring 
> Reeweg 16†††† | 3088 KA | Rotterdam 
> T 088 22 35 080 
> zwdc op nvwa.nl
> http://www.nvwa.nl
> 
> 
> 
> 
> 
> -----Oorspronkelijk bericht-----
> Van: fwillems op antenna.nl <fwillems op antenna.nl> 
> Verzonden: woensdag 16 oktober 2019 08:07
> Aan: NVWA Team Documentcontrole Rotterdam <zwdc op nvwa.nl>
> CC: Liesbeth Zegveld <lzegveld op prakkendoliveira.nl>; Sara Eyckmans <coordinator op wsrw.org>
> Onderwerp: melding invoer visolie uit West-Sahara
> 
> Geachte,
> 
> De Stichting Zelfbeschikking West-Sahara is bezorgd over de invoer van een lading visolie uit het door Marokko bezette deel van West-Sahara die onlangs, op maandag 14 oktober, in Nederland is aangekomen.
> De visolie is vervoerd met de tanker Oramalia (vlag: Gibraltar, IMO:
> 9392640.)
> 
> Via marinetraffic.com is waargenomen dat het schip op 2 oktober de haven van Al Ajoen (Laayoune) in West-Sahara heeft bezocht waar het een diepgang had van 5 meter. Bij vertrek was de diepgang 5,8 meter, wat erop wijst dat ze een lading had ingenomen. Op 8 oktober 2019 maakte het schip een tussenstop van 18 uur in Casablanca. Daar veranderde de diepgang in 6,2. Vervolgens zette de Oramalia koers naar Rotterdam. Hier werd aangelegd bij de insteekhaven Roode Vaart ter hoogte van Bewa Tank Terminal Moerdijk B. V. waar op hetzelfde adres de handelsmaatschappij in visolie Marine Olie Handelmij B.V. is gevestigd. Kort daarna vertrok het schip naar de VOPAK terminal aan de Kon. Wilhelminahaven in Vlaardingen.
> 
> Stichting Zelfbeschikking West-Sahara heeft de volgende redenen om aan te nemen dat met de tanker een lading visolie is ingevoerd.
>  West-Sahara exporteert visolie en voor zover bekend geen andere oliŽn of vloeistoffen.
>  Er is eerder visolie uit West-Sahara ingevoerd. Zoals in januari 2017 door de tanker Key Bay die een lading naar de haven van Fecamp in Frankrijk heeft gebracht.
> 
> Marokko behandelt West-Sahara routinematig als het eigen grondgebied, ook met betrekking tot de export van producten. De oorsprong van producten uit West-Sahara wordt vanuit Marokko systematisch en in strijd met het internationaal recht, vermeld als zijnde Marokkaans.
> 
> De invoer van de visolie met het schip Oramalia is waarschijnlijk in strijd met de voorschriften inzake de hygiŽne van de EU met betrekking tot voor menselijke consumptie bestemde visolie en inrichtingen in derde landen. Daarin is een hoofdstuk opgenomen met aanvullende informatie betreffende visolie die uit derde landen in de EU wordt ingevoerd. In de verordening wordt bepaald dat bij de invoer van visolie voor menselijke consumptie uit een derde land na 30 April 2009, het land overeenkomstig artikel 11 van Verordening (EG) nr. 854/2004 voor de invoer van visserijproducten moet staan vermeld op de lijst derde landen. West-Sahara staat daar niet op.
> 
> West-Sahara is een zogeheten nog niet gedekoloniseerd gebied. Een deel is bezet door Marokko en in aan ander deel is de onafhankelijkheid uitgeroepen. Nederland erkent de aanspraken op het gebied door Marokko niet in navolging van het Internationaal Gerechtshof dat de Marokkaanse claim op West-Sahara in 1975 heeft afgewezen. Het Europees Hof van Justitie heeft bij herhaling bevestigd dat West-Sahara en Marokko voor het Europees recht twee afzonderlijke landen zijn. Er is een VN missie in het gebied aanwezig en de kwestie staat hoog op de agenda van de Veiligheidsraad.
> 
> De Nederlandse regering waarschuwt tegen de risico's bij handelen in West-Sahara. De exploitatie van de natuurlijke rijkdommen (zoals vis) in het gebied is door het volkenrecht uitsluitend toegestaan als de oorspronkelijke bevolking daarmee heeft kunnen instemmen. Marokko heeft een groot deel van die bevolking verjaagd en die woont al decennia lang in vluchtelingenkampen in buurland Algerije.
> De oorspronkelijke bevolking heeft zich verenigd in het Front Polisario die haar wettig vertegenwoordiger is en een vertegenwoordiging in Nederland heeft. Die heeft ons bevestigd dat niet is gevraagd om in te stemmen met de uitvoer van de lading visolie in het schip Oramalia.
> 
> Wij verzoeken u daarom om een onderzoek in te stellen. Bij constatering van de beschreven onregelmatigheden, zijnde invoer uit een land niet aangegeven op de lijst derde landen, en het ontbreken toestemming van de oorspronkelijke bevolking, verzoeken wij passende maatregelen te treffen.
> 
> 
> hoogachtend,
> 
> namens Stichting Zelfbeschikking West-Sahara
> 
> Frank Willems
> 
> 
> 
> 
> 
> Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
> niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
> wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
> verwijderen.
> De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
> ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
> verzenden van berichten.
> 
> This message may contain information that is not intended for you. If you
> are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
> are requested to inform the sender and delete the message.
> The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
> risks inherent in the electronic transmission of messages.
> 


Meer informatie over de West-Sahara maillijst