[West-Sahara] regering Rutte gunt Marokko de bezetting

fwillems op antenna.nl fwillems op antenna.nl
Za Jul 7 13:01:56 CEST 2018


De regering is voornemens om het Europees recht te ondergraven.

In uitspraken van het Europees Hof is vastgesteld dat West-Sahara geen
deel uitmaakt van het koninkrijk Marokko en dat verdragen met Marokko
dus niet gelden met West-Sahara. Dat is een probleem voor de Marokkaanse
handel in geroofde grondstoffen. De Europese Commissie wil Marokko ten
dienste zijn door de uitspraken van het Europees Hof te ondergraven. De
Europese Commissie wil een protocol bij opstellen waarin West-Sahara als
Marokkaans gebied wordt beschouwd en vraagt nu de Europese regeringen om
daarmee in te stemmen. Nederland wil dat wel, zo blijkt uit onderstaande
informatie die aan de Kamer is gezonden.

 - = = -

Schriftelijke informatie over openstaande punten uit het algemeen
overleg Marokko van 28 juni jl.


Het Kabinet maakt van de gelegenheid gebruik aan twee toezeggingen uit
het algemeen overleg Marokko van 28 juni jl. te voldoen. Ten eerste de
toezegging om de positie van Nederland ten aanzien het voorstel van de
Europese Commissie voor aanpassing van twee protocollen bij het
Associatieakkoord tussen de EU en Marokko te delen. En ten tweede de
toezegging de voor de Westelijke Sahara geldende invoerrechten toe te
lichten.

Tussen de EU en Marokko bestaat een Associatieakkoord dat in maart 2000
in werking is getreden. Dit akkoord bevat afspraken over de geleidelijke
afbouw van invoerrechten voor industriŽle producten en landbouw- en
visserijproducten. In oktober 2012 trad een aanvullend akkoord in
werking op het gebied van landbouwproducten, verwerkte landbouwproducten
en vis- en visserijproducten.

Op 21 december 2016 heeft het Europese Hof van Justitie geoordeeld dat
het Associatieakkoord en bijbehorende protocollen niet van toepassing
zijn op de Westelijke Sahara (Zaak C-104/16 P). Naar aanleiding van de
Hofuitspraak heeft de Raad een mandaat verleend aan de Europese
Commissie om te onderhandelen met Marokko over uitbreiding van de
geografische reikwijdte van twee protocollen (import, oorsprongsregels)
bij het Associatieakkoord tot de Westelijke Sahara. Hiermee wordt beoogd
dat producten uit dat gebied ook onder de verlaagde tarieven de EU
kunnen worden ingevoerd.

De Europese Commissie presenteerde op 11 juni jl. het
onderhandelingsresultaat en rapport over het consultatieproces en
gevolgen van de aanpassing aan de Raad. Het Kabinet is van mening dat de
Commissie voortvarend te werk is gegaan en getracht heeft alle
belanghebbenden te consulteren. De oplossing zoals gepresenteerd zal
naar verwachting een positief effect hebben op de economische
ontwikkeling van het gebied en investeringen stimuleren. Deze aanpassing
creŽert zekerheid en duidelijkheid voor ondernemers over de
invoerrechten die van toepassing zijn op export van producten met
oorsprong Westelijke Sahara naar de EU.

Voor de Hofuitspraak van 21 december 2016 werden handelspreferenties de
facto toegekend aan producten uit de Westelijke Sahara. Naar aanleiding
van de Hofuitspraak mogen producten met oorsprong Westelijke Sahara niet
meer onder verlaagde invoerrechten of nulrechten onder het
Associatieakkoord worden geÔmporteerd in de EU. In plaats daarvan vallen
deze producten onder het algemene markttoegangsschema van de EU binnen
de Wereldhandelsorganisatie. Voor de meeste producten gelden hier
significant hogere invoerrechten dan onder het Associatieakkoord.
Wanneer douaneautoriteiten in EU-lidstaten twijfelen over de oorsprong
van een product met oorsprongsaanduiding Marokko, kunnen deze bij de
Marokkaanse autoriteiten om verificatie vragen.

Het Kabinet is van mening dat de Commissie alle redelijke en haalbare
stappen heeft ondernomen om de instemming van de bevolking van de
Westelijke Sahara te verkrijgen. De Raad zal naar verwachting op 16 juli
a.s. het besluit tot ondertekening vaststellen. Nederland is voornemens
daarmee in te stemmen.


 - = = -

De Europese Commissie liegt als zij stelt dat zij stappen heeft
ondernomen om de instemming van de bevolking van de Westelijke Sahara te
verkrijgen. Dat heeft zij niet.
Het Front Polisario, de vertegenwoordiger van het volk van de Westelijke
Sahara is niet om instemming gevraagd. Het Polisario heeft wel laten
weten grote bezwaren hebben en heeft rechtszaken aangekondigd. Zie:
http://www.wsrw.org/a105x4184
http://www.wsrw.org/a105x4182


Meer informatie over de West-Sahara maillijst