[West-Sahara] Kamerbrief minister Schouten visserijverdrag

fwillems op antenna.nl fwillems op antenna.nl
Wo Dec 12 10:55:23 CET 2018


Hierbij de brief van de minister. Wat opvalt is de zinsnede "Het kabinet 
is van mening dat de Commissie alle redelijke en haalbare stappen heeft 
ondernomen om de instemming van de bevolking van de Westelijke Sahara te 
verkrijgen." Het is dus niet slechts de minister maar het hele kabinet 
die zich achter de Commissie schaart in zijn weigering te praten met het 
Front Polisario.

  ---


Datum 27 november 2018
Betreft Voortgang visserijbeleid
Ons kenmerk DGA-ELV / 18304038

Geachte Voorzitter,

Met deze brief informeer ik u over de uitkomst van de onderhandelingen 
tussen de EU en Marokko over een nieuw visserijprotocol, de stand van 
zaken omtrent de implementatie van Fully documented fisheries in relatie 
tot de aanlandplicht en de verlenging van het vigerende beleid ten 
aanzien van mosselzaadinvanginstallaties (MZI’s) met één jaar.

Visserijprotocol EU-Marokko
De afgelopen maanden vonden onderhandelingen plaats over een nieuw EU-
visserijprotocol met Marokko. Het vorige vierjarige visserijprotocol 
tussen de EU en Marokko liep op 14 juli jongstleden af. Het betreft een 
belangrijk protocol voor de Nederlandse pelagische sector, die ruim 80% 
van de visvangst op grond van het Protocol voor zijn rekening neemt. 
Parallel aan de onderhandelingen over het nieuwe visserijprotocol werden 
onderhandelingen gevoerd over een wijziging van de overkoepelende 
visserijpartnerschapovereenkomst, zodat deze tevens van toepassing is op 
de wateren grenzend aan de Westelijke Sahara. Dit was nodig omdat het 
EU-hof in februari oordeelde dat de visserijpartnerschapsovereenkomst 
niet van toepassing is op de wateren die grenzen aan de Westelijke 
Sahara.

De Europese Commissie presenteerde op 8 oktober jl. het 
onderhandelingsresultaat en het rapport over het consultatieproces en de
gevolgen van de aanpassing aan de Raad. Het kabinet is van mening dat de
Commissie alle redelijke en haalbare stappen heeft ondernomen om de
instemming van de bevolking van de Westelijke Sahara te verkrijgen. De
oplossing zoals gepresenteerd zal naar verwachting een positief effect 
hebben op de economische ontwikkeling van het gebied. Nederland is dan 
ook voornemens in te stemmen met het besluit tot ondertekening, dat naar 
verwachting op
29 november aanstaande zal worden vastgesteld in de Raad voor
Concurrentievermogen.

...

Carola Schouten
Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

vindplaats: 
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2018/11/27/kamerbrief-over-voortgang-visserijbeleid/kamerbrief-over-voortgang-visserijbeleid.pdf
Meer informatie over de West-Sahara maillijst