[West-Sahara] visserijverdrag

fwillems op antenna.nl fwillems op antenna.nl
Di Dec 11 22:52:02 CET 2018


In aanvulling op het vorige bericht de rest van de gedachtenwisseling
tussen de heer Wassenberg van de PvdD rn minister Schouten en mijn
kommentaar.

 ---

De heer Wassenberg (PvdD):

Dan nog even over de Westelijke Sahara. De minister verwijst naar de
Europese Commissie als ik vraag met wie is gesproken, maar ik reageer op
de brief van de minister. De minister schrijft zelf dat: de Commissie
alle redelijke en haalbare stappen heeft ondernomen om de instemming van
de bevolking te krijgen en dat de oplossing zoals gepresenteerd naar
verwachting een positief effect zal hebben op de economische
ontwikkeling van het gebied. Ja, hoe voorzichtig kun je zijn? Ik wil
toch van de minister weten — dat kan eventueel ook later per brief — met
wie er nou precies is gesproken en wat nou die ontwikkelingen zijn. Wat
is nou het positieve effect op die Westelijke Sahara?

Minister Schouten:
Ten aanzien van Marokko: met wie is er gesproken? De Europese Commissie
heeft in de zomer met heel veel partijen gesproken. Het overgrote deel
van die partijen heeft de visie ook gedeeld. Wij zijn van mening als
kabinet dat de Commissie er alles aan heeft gedaan om de oorspronkelijke
bewoners te betrekken. De EU heeft een bijdrage aan Marokko gericht voor
de duurzame visserij, waarbij juist ook de oorspronkelijke bevolking
betrokken wordt. Dus daar is nadrukkelijk zowel in de onderhandelingen
als in de afspraken die gemaakt zijn, aandacht voor gevraagd.

 ---

Kommentaar

Het is triest om deze antwoorden van Minister Schouten te zien want zij
geeft valse informatie. De Europese Commissie heeft geen gesprekken
gevoerd met de legitieme vertegenwoordiging van de oorspronkelijke
bevolking. Bij de exploitatie van natuurlijke rijkdommen in bezet gebied
is juist die toestemming nodig. Die toestemming ontbreekt en er is
daarom sprake van onrechtmatige exploitatie. De oorspronkelijke
bevolking is voor een groot deel gevlucht voor de Marokkaanse bezetter
en leeft op humanitaire hulp in vluchtelingenkampen. Zij worden door
Marokko, en Minister Schouten, niet alleen buitengesloten  maar ook
bestolen van van haar natuurlijke rijkdommen, in dit geval vis.

Zweden heeft wel tegen het visserijverdrag gestemd omdat daarmee het
internationaal recht wordt geschonden. In een verklaring stellen de
Zweden onder meer:
"In view of the rejections to the consultation process and/or the draft
agreement, and particularly the objections of Polisario, the official
representative of the people of Western Sahara in the UN process, Sweden
is not satisfied that the outcome of the consultation process can be
said to constitute the free and informed consent of the people of
Western Sahara."
bron:
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11441-2018-INIT/en/pdf

Er was al voor de stemming door 95 Saharaanse organistaties een brief
gestuurd naar het Europees parlement met het verzoek om het
visserijverdrag niet goed te keuren.
bron: https://www.wsrw.org/a105x4335

Opvallend is verder dat minister Schouten er geen rekening mee houdt dat
West-Sahara een verdeeld land is, dat niet alleen bestaat uit het door
Marokko bezette deel maar ook uit bevrijd deel onder controle van de
Saharaanse republiek.


   Frank


Op 11-12-18 om 22:01 schreef fwillems op antenna.nl:
> De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft op 6
> december 2018 overleg gevoerd met mevrouw Schouten, minister van
> Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
> Vraag van de heer Wassenberg (PvdD):
> 
> De minister heeft vorige week ingestemd met een nieuw visserijprotocol
> met Marokko, voor het deel van de Atlantische Oceaan dat voor de
> Westelijke Sahara ligt. Dat akkoord zou bijdragen aan de economische
> ontwikkeling van de Westelijke Sahara. Hoe draagt het leegvissen van de
> zee door visfabrieken bij aan die ontwikkeling? De aantallen vis die
> gevangen gaan worden, zijn echt gigantisch. Het gaat om 270 miljoen kilo
> industrieel gevangen vis, waarvan een derde deel, 85 miljoen kilo,
> 85.000 ton dus, door Nederlandse drijvende fabrieken, want dat zijn het,
> wordt gevangen en verwerkt.
> 
> De Commissie heeft volgens de minister alle redelijke en haalbare
> stappen ondernomen om instemming van de bevolking te krijgen, maar we
> hebben het daar over bezet gebied. De Westelijke Sahara is bezet door
> Marokko en die bezetting is afgekeurd door de internationale
> gemeenschap. Met welke bevolking is er dan gesproken door de Europese
> Commissie? Is dat met de oorspronkelijke lokale bevolking of is dat met
> de Marokkaanse bezetter? Graag een antwoord.
> 
> 
> Antwoord van Minister Schouten:
> Tot slot had de heer Wassenberg een vraag over het Marokkoakkoord. Met
> welke bevolking is er gesproken? Met wie is dat akkoord gesloten? De
> Europese Commissie heeft daarover onderhandeld. Nederland heeft er
> daarbij op ingezet dat de samenwerking met Marokko gebaseerd moet
> blijven op duurzame bevissing waarmee de oorspronkelijke bevolking van
> de Westelijke Sahara, de lokale economie en de lokale ecologie gediend
> zijn. Wij hebben ook aangegeven dat de oorspronkelijke bevolking er
> adequaat bij moet worden betrokken en moet profiteren van de opbrengst
> van de activiteiten, en dat er geen afbreuk moet worden gedaan aan het
> uitgangspunt dat Marokko slechts de facto de bestuurlijke autoriteit is
> in de Westelijke Sahara.
> 
> Binnen het EU-visserijpartnerschap met Marokko functioneert een
> wetenschappelijke commissie die de duurzaamheid van de visserij monitort
> en zo nodig adviezen geeft voor aanpassing van het visserijbeheer.
> Daarnaast kent het partnerschap een gemengd beleidscomité, waarin
> afspraken over beheer en visserijcontrole worden gemaakt. Dit protocol
> biedt met zijn sectorale steun een bijdrage aan de ontwikkeling van de
> duurzame visserij in Marokko en zorgt ook voor banen in de
> visserijgemeenschappen. Net als andere EU-akkoorden bieden het akkoord
> en het onderliggende protocol dus een relatief goede garantie voor
> verduurzaming van de visserij in de wateren van Marokko. Dat blijkt ook
> uit de evaluatie die in opdracht van de Europese Commissie is
> uitgevoerd. Daarom heb ik ook ingestemd met het protocol.
> 
> Dat waren mijn antwoorden, voorzitter.
> 
> bron:
> https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details
> _______________________________________________
> West-Sahara mailing list
> West-Sahara op ddh.nl
> http://lijsten.ddh.nl/cgi-bin/mailman/listinfo/west-sahara
> 


Meer informatie over de West-Sahara maillijst