[West-Sahara] visserijverdrag

fwillems op antenna.nl fwillems op antenna.nl
Di Dec 11 22:01:06 CET 2018


De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft op 6
december 2018 overleg gevoerd met mevrouw Schouten, minister van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
Vraag van de heer Wassenberg (PvdD):

De minister heeft vorige week ingestemd met een nieuw visserijprotocol
met Marokko, voor het deel van de Atlantische Oceaan dat voor de
Westelijke Sahara ligt. Dat akkoord zou bijdragen aan de economische
ontwikkeling van de Westelijke Sahara. Hoe draagt het leegvissen van de
zee door visfabrieken bij aan die ontwikkeling? De aantallen vis die
gevangen gaan worden, zijn echt gigantisch. Het gaat om 270 miljoen kilo
industrieel gevangen vis, waarvan een derde deel, 85 miljoen kilo,
85.000 ton dus, door Nederlandse drijvende fabrieken, want dat zijn het,
wordt gevangen en verwerkt.

De Commissie heeft volgens de minister alle redelijke en haalbare
stappen ondernomen om instemming van de bevolking te krijgen, maar we
hebben het daar over bezet gebied. De Westelijke Sahara is bezet door
Marokko en die bezetting is afgekeurd door de internationale
gemeenschap. Met welke bevolking is er dan gesproken door de Europese
Commissie? Is dat met de oorspronkelijke lokale bevolking of is dat met
de Marokkaanse bezetter? Graag een antwoord.


Antwoord van Minister Schouten:
Tot slot had de heer Wassenberg een vraag over het Marokkoakkoord. Met
welke bevolking is er gesproken? Met wie is dat akkoord gesloten? De
Europese Commissie heeft daarover onderhandeld. Nederland heeft er
daarbij op ingezet dat de samenwerking met Marokko gebaseerd moet
blijven op duurzame bevissing waarmee de oorspronkelijke bevolking van
de Westelijke Sahara, de lokale economie en de lokale ecologie gediend
zijn. Wij hebben ook aangegeven dat de oorspronkelijke bevolking er
adequaat bij moet worden betrokken en moet profiteren van de opbrengst
van de activiteiten, en dat er geen afbreuk moet worden gedaan aan het
uitgangspunt dat Marokko slechts de facto de bestuurlijke autoriteit is
in de Westelijke Sahara.

Binnen het EU-visserijpartnerschap met Marokko functioneert een
wetenschappelijke commissie die de duurzaamheid van de visserij monitort
en zo nodig adviezen geeft voor aanpassing van het visserijbeheer.
Daarnaast kent het partnerschap een gemengd beleidscomité, waarin
afspraken over beheer en visserijcontrole worden gemaakt. Dit protocol
biedt met zijn sectorale steun een bijdrage aan de ontwikkeling van de
duurzame visserij in Marokko en zorgt ook voor banen in de
visserijgemeenschappen. Net als andere EU-akkoorden bieden het akkoord
en het onderliggende protocol dus een relatief goede garantie voor
verduurzaming van de visserij in de wateren van Marokko. Dat blijkt ook
uit de evaluatie die in opdracht van de Europese Commissie is
uitgevoerd. Daarom heb ik ook ingestemd met het protocol.

Dat waren mijn antwoorden, voorzitter.

bron:
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details


Meer informatie over de West-Sahara maillijst