[West-Sahara] ontwikkelingen in de EU

fwillems op antenna.nl fwillems op antenna.nl
Ma Dec 10 21:39:00 CET 2018


De laatste ontwikkelingen in de EU. Een kort overzichtje.

De laatste rechtszaak waarin uitspraak is gedaan, opo 30 november, ging
over het luchtvaartverdrag tussen de EU en
Marokko.
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=208458&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=270552
 Het Polisario had om nietig verklaring gevraagd maar heeft verloren
want (let op) verdragen tussen de EU en Marokko kunnen geen betrekking
hebben op West-Sahara. Het is de vierde keer dat het EU hof heeft
verklaard dat West_Sahara geen deel uitmaakt van Marokko en dat daarom
verdragen met Marokko geen verdragen zijn die betrekking hebben op
West-Sahara.
Zie ook:
https://www.wsrw.org/a105x4351
http://blogs.periodistadigital.com/desdeelatlantico.php/2018/12/05/nueva-decision-del-tribunal-de-la-ue-ni-

Ondertussen is de visserijovereenkomst tussen de EU en Marokko
uitgebreid met een protocol zodat West-Sahara WEL deel uitmaakt van het
afgesproken viswater. Dat is goedgekeurd in de vergadering van ministers
van de lidstaten. Zweden zou tegen hebben gestemd. De overeenkomst moet
nog naar het EU parlement; en naar de landelijke parlementen voor
goedkeuring. We kunnen er verder vanuit gaan dat het Polisario naar het
EU hof stapt om bezwaar te maken.
zie : https://www.wsrw.org/a105x4346

Wat de grondslag mag zijn van de beslissing tot het goedkeuren van de
overeenkomst met Marokko over West-Saharaans viswater, in strijd met de
uitspraken van het EU Hof, is niet openbaar en als om openheid wordt
gevraagd is het antwoord dat het geheim moet blijven.
https://www.wsrw.org/a105x4360

Wel is duidelijk geworden dat Marokko dreigementen uit in verband met de
samenwerking op het gebied van terreurbestrijding. Dat gebeurt in zeer
diplomatieke taal en discreet. Toch een brief met dergelijke inhoud
boven water gekomen van de Marokkaanse ambassadeur Lotfi Bouchaara aan
het Oostenrijkse EU parlementslid Thomas Waitz. Die is zo boos geworden
dat hij een onderzoek heeft geŽist.
https://www.wsrw.org/a105x4308

Los daarvan is er een onderzoek gestart naar twee Franse EU
parlementsleden, mevrouw Lalonde en meneer Pargneaux, wegens
belangenverstrengeling. Zij lobbyen voor Marokko. Ook een Roemeen en een
Belg worden genoemd.
https://euobserver.com/investigations/143426
https://www.wsrw.org/a105x4326
Meer informatie over de West-Sahara maillijst