[West-Sahara] Sociale Zekerheidsverdrag Nederland - Marokko exclusief West-Sahara

fwillems op antenna.nl fwillems op antenna.nl
Za Mrt 25 00:01:39 CET 2017


Het verdrag rond de Nederlands-Marokkaanse sociale zekerheid is
vernieuwd en de memorie van antwoord van L.F. Asscher bij deze zaak is
23 maart gepubliceerd.
Zie:
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34489-B.html


Opvallend is de alinea over Westelijke Sahara:

"Westelijke Sahara

De leden van de PvdA-fractie vragen op welke wijze in de gewijzigde
teksten van het verdrag en het Administratief Akkoord geborgd is dat
geen export van uitkeringen zal plaats hebben naar personen die in de
Westelijke Sahara woonachtig zijn.

In het protocol tot wijziging van het Verdrag is een definitie van het
grondgebied van Marokko opgenomen. Gezien de huidige
internationaalrechtelijke status van de Westelijke Sahara betekent deze
territoriumdefinitie dat Nederland op grond van het Verdrag geen
uitkeringen naar de Westelijke Sahara exporteert. Bovendien hebben de
beide verdragspartners en marge van de ondertekening van het
wijzigingsprotocol een gemeenschappelijke verklaring afgelegd waaruit
blijkt dat er geen export van uitkeringen plaatsvindt naar personen die
woonachtig zijn in de Westelijke Sahara. Uw Kamer heeft deze verklaring
op 5 juni 2016 als bijlage bij de brief over het bereiken van een
akkoord met Marokko inzake de wijziging van het verdrag en
Administratief Akkoord ontvangen. Het gewijzigde Administratief Akkoord
gaat over de wijze van toepassing van het gewijzigde Algemeen Verdrag
tussen Nederland en Marokko inzake sociale zekerheid. Voor het
Administratief Akkoord geldt dezelfde territoriale toepassingssfeer als
voor het gewijzigde verdrag.

De leden van de PvdA-fractie vragen of de regering het als een
internationaal rechtelijke plicht ziet om geen handelingen te verrichten
die direct of indirect kunnen worden uitgelegd als een erkenning van de
Marokkaanse soevereiniteit en bestuur over de Westelijke Sahara.

Op basis van het internationaal recht is Nederland verplicht de situatie
die is ontstaan door de Marokkaanse aanwezigheid in de Westelijke Sahara
niet te erkennen en geen hulp of bijstand te verlenen aan de
instandhouding daarvan. Dit betreft ook handelingen, zoals het
exporteren van uitkeringen op basis van de Wet Beperking Export
Uitkeringen door toepassing van het sociale zekerheidsverdrag met
Marokko op de Westelijke Sahara, die kunnen worden uitgelegd als een
impliciete erkenning van de claim van Marokko op de Westelijke Sahara.

Voorts vragen de leden van de PvdA-fractie of de regering zich achter de
uitspraak van het EU-Gerecht (zaak T-512/12) schaart die bepaalde dat
het vrijhandelsverdrag tussen de EU en Marokko voor landbouw en
visserijproducten geen werking mag hebben voor de Westelijke Sahara.

Het EU-Hof heeft in de hoger beroepszaak «Raad tegen Polisario» van 21
december 2016 geoordeeld dat het associatieakkoord en vrijhandelsakkoord
tussen de EU en Marokko voor landbouw- en visserijproducten niet van
toepassing zijn op de Westelijke Sahara. Het Hof stelt vast dat het
begrip «grondgebied van het Koninkrijk Marokko» in die verdragen niet de
Westelijke Sahara omvat, gezien het recht op zelfbeschikking van de
bevolking van Westelijke Sahara en de daarop gebaseerde status van de
Westelijke Sahara als niet-zichzelf besturend gebied onder het Handvest
van de Verenigde Naties. Ook Nederland is gebonden door de uitspraak van
het Hof."

Meer informatie over de West-Sahara maillijst