[West-Sahara] Nederland eindbestemming voor geroofde grondstof

fwillems op antenna.nl fwillems op antenna.nl
Di Apr 25 16:50:15 CEST 2017


In de middag van 15 april 2017 is het vrachtschip BBC MAGELLAN, varend
onder de vlag van Antigua en Barbuda vertrokken uit de haven van Al
Ajoen, in door Marokko bezet gebied van West-Sahara, en is daarna linea
recta naar Dordrecht gevaren. Het schip met IMO nummer 9569528 ligt daar
nu aangemeerd.

Het is geladen met strooizout bestemd voor De Nederlandse Zoutbank
(DNZB) in Zoetermeer. Omdat het schip afkomstig is uit West-Sahara is
het zeer waarschijnlijk dat de lading zout ook uit West-Sahara komt.
Marokkaanse autoriteiten maken geen onderscheid tussen Marokko en
West-Sahara en maken geen gebruik van de landcode EH voor West-Sahara
maar van de landcode MA voor Marokko.

Minister U. Rosenthal van Buitenlandse Zaken heeft in een antwoord van
20 augustus 2012 op Kamervragen over de verkoop van producten uit de
Westelijke Sahara onder meer gesteld:

"De Westelijke Sahara is het enige land in Afrika dat niet
gedekoloniseerd is. Nederland en de EU beschouwen het als een
«Non-Self-Governing Territory» zoals verwoord in het Handvest van de
Verenigde Naties (VN). Marokko is sinds 1975, toen Spanje het gebied
verliet, de facto administratief verantwoordelijk voor de Westelijke
Sahara. Marokko en de Sahrawi’s, de oorspronkelijke bewoners van de
Westelijke Sahara, betwisten de soevereiniteit van het gebied.
Nederland erkent de claims van Marokko niet. Evenmin erkent Nederland de
claims van Polisario en de door Polisario uitgeroepen République Arabe
Sahraoui Démocratique. Nederland en de EU steunen de persoonlijk gezant
van de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties in zijn pogingen een
politieke en duurzame oplossing te vinden die voorziet in
zelfbeschikking van de oorspronkelijke bevolking van de Westelijke Sahara.
Het landbouwakkoord tussen de EU en Marokko, dat dit najaar in werking
moet treden, heeft uitsluitend betrekking op het grondgebied van
Marokko. Er mag door Marokko voor producten uit de Westelijke Sahara
daarom geen aanspraak worden gemaakt op tariefpreferenties op grond van
genoemd akkoord. De Nederlandse douane ziet hierop toe."

De stellingname van de minister is vorig jaar bekrachtigd door een
uitspraak van het Europees Hof van Justitie. Na een klacht van het Front
Polisario bij het Hof heeft dat vorig jaar 21 december definitief
vastgesteld dat West-Sahara geen deel is van het Koninkrijk Marokko. Het
recht om te beschikken over de natuurlijke rijkdommen in het gebied ligt
bij het volk van West-Sahara. Bij exploitatie van grondstoffen uit
West-Sahara is instemming vereist van de vertegenwoordiging van de
oorspronkelijke bevolking, het Front Polisario.

Het Front Polisario is echter niet op de hoogte gebracht van het
transport van strooizout vanuit Al Ajoen in West-Sahara naar Dordrecht
en heeft geen toestemming kunnen verlenen.

De lidstaten van de Europese Unie zijn gehouden aan de uitvoering van de
beslissingen van de hoogste Europese rechter. De vraag is hoe de
Douane in Nederland met de lading strooizout van de BBC Magellan omgaat.
Op een antwoord moet nog worden gewacht.

Te denken valt aan een controle op herkomst van het zout. Als blijkt dat
het zout afkomstig is uit West-Sahara ligt het voor de hand bij het
Front Polisario na te vragen of er toestemming is verleend. Dat is niet
moeilijk. Het Front Polisario heeft een vertegenwoordiger in Den Haag en
in Brussel.

Overigens heeft het schip BBC Magellan al eerder in februari 2016 een
lading zout vanuit Al Ajoen vervoerd naar Rouen in Frankrijk. Daarover
zijn vragen gesteld in het Europees Parlement, samen met vragen over de
lading visolie van het schip Key Bay dat is vervoerd van Al Ajoen naar
de Franse haven Fécamp voor het bedrijf Olvea. Die visolie is daarna
waarschijnlijk per vrachtwagen vervoerd naar een Nederlandse vestiging
van Olvea.

Ondertussen is alweer het schip Albiz, varend onder Spaanse vlag, in Al
Ajoen geladen en ook die is onderweg naar Dordrecht.verwijzingen

Antwoorden min BuZA
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2012/08/20/beantwoording-kamervragen-over-misleidende-berichtgeving-inzake-het-label-marokko/beantwoording-kamervragen-over-misleidende-berichtgeving-inzake-het-label-marokko.pdf

arrest CJEU :
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=186489&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=239679

vragen EP
http://wsrw.org/files/dated/2017-02-09/bovedelli-france_bbcmaghellan_08.02.2017.pdf

Albiz
https://www.vesselfinder.com/vessels/ALBIZ-IMO-9397652-MMSI-225390000Meer informatie over de West-Sahara maillijst