[West-Sahara] uw vragen m.b.t. de uitspraak van het EU Gerecht van 10 december jl. over het vrijhandelsakkoord tussen EU en Marokko

fwillems op antenna.nl fwillems op antenna.nl
Zo Sep 18 14:31:52 CEST 2016


Geachte,

Omdat inmiddels meer bekend is over het beroep dat is ingesteld tegen de
intrekking van het Europees handelsakkoord met Marokko richt ik mij
opnieuw tot u met een aanvullende vraag. Zoals u bekend zal zijn heeft
het Europees Hof van raadsheer Wathelet het advies ontvangen om het
beroep toe te wijzen op grond van onder andere de overweging dat
West-Sahara geen deel uitmaakt van het Koninkrijk Marokko, zodat geen
EU-verdrag van toepassing kan zijn op West-Sahara. Daarmee wordt de
redenering van minister Asscher gevolgd die is gebruikt bij de
totstandkoming van het Sociale Zekerheidsverdrag met Marokko.

Inmiddels is het schip Key Bay, gemonitord door Western Sahara Resource
Watch, dat in West-Sahara is geladen met visolie aangekomen in
Frankrijk. De visolie is overgeladen in een Nederlandse tankwagen van
het bedrijf Van de Brug Int. Tanktransport B.V., gevestigd in Putten.
Voor aanvullende informatie verwijs ik u naar de website van WSRW:
http://wsrw.org/

Kunt u aangeven of de visolie die de Europese Unie is binnengekomen en
uit West-Sahara afkomstig is en kennelijk bestemd is voor Nederland als
zodanig is aangegeven bij de douane?


Hoogachtend,

F. Willems
Stichting Zelfbeschikking West-SaharaOp 20-04-16 om 14:01 schreef Schillings, Luc:
> 
> 
> Geachte heer Willems,
> 
> Met verwijzing naar uw brief d.d. 18 april met enige vragen met betrekking tot de uitspraak van het EU Gerecht van 10 december jl. over het vrijhandelsakkoord tussen EU en Marokko kan ik u als volgt antwoorden:
> 
> 1. waarom is beroep ingesteld tegen de uitspraak van het EU Gerecht en heeft het beroep opschortende werking?
> 
> De Raad Buitenlandse Zaken van de EU heeft op 14 december 2015 het besluit aangenomen om tegen de uitspraak van het Gerecht in de zaak Polisario (T-512/12) in beroep te gaan. De Raad verzoekt het Hof de uitspraak van het Gerecht te vernietigen. Zolang de appelrechter nog geen uitspraak heeft gedaan, kunnen geen mededelingen worden gedaan over de redenen waarom de Raad in hoger beroep gaat.
> De hogere voorziening heeft geen opschortende werking, dit volgt uit artikel 60 van het Statuut van het Hof.
> 
> 2. zijn er na 10 december tomaten ingevoerd vanuit de Westelijke Sahara en zijn die als zodanig aangegeven?
> 
> Het is niet bekend of er na 10 december jl. tomaten zijn ingevoerd vanuit de Westelijke Sahara. Nederland heeft namelijk geen informatie over de herkomst van de Marokkaanse exporttomaten.  Marokko kent geen systeem van registratie van herkomst binnen Marokko en Marokko maakt geen onderscheid tussen Marokko en de Westelijke Sahara.
> 
> Met vriendelijke groeten,
> 
> 
> 
> Luc Schillings
> Beleidsco÷rdinerend medewerker Maghreb en Egypte
> 
> ........................................................................
> DAM/ME
> Directie Noord-Afrika en Midden-Oosten/Maghreb en Egypte
> Ministerie van Buitenlandse Zaken
> Bezuidenhoutseweg 67 | 2594 AC | Den Haag
> Postbus 20061 | 2500 EB | Den Haag
> ........................................................................
> T (+31) (0)70 348 5689/(0)6 46438732
> F (+31) (0)70 348 6639
> Luc.schillings op minbuza.nl
> www.rijksoverheid.nl
> 
> 
> -----Original Message-----
> From: Frank [mailto:fwillems op antenna.nl]
> Sent: maandag 18 april 2016 13:32
> To: DAM
> Cc: west-sahara op ddh.nl
> Subject: opschortende werking uitspraak EU Marokko verdrag
> 
> Geachte Directie Noord-Afrika en Midden-Oosten,
> 
> 
> Zoals u weet heeft het Europees Hof van Justitie in een arrest van 10
> december vorig jaar bepaald dat de associatie overeenkomst tussen de EU
> en Marokko nietig wordt verklaard voor zover daarbij de toepassing van
> die overeenkomst op de Westelijke Sahara wordt goedgekeurd.
> Tegen de uitspraak is beroep ingesteld, onder andere door Nederland.
> 
> Zou u kunnen aangeven waarom tegen de uitspraak beroep is ingesteld en
> of het beroep opschortende werking heeft?
> 
> Zijn er na 10 december tomaten ingevoerd uit West-Sahara en zijn die als
> zodanig bij de douane aangegeven?
> 
> Albert Heijn verkoopt tomaten van Azura. Dat Frans-Marokkaanse bedrijf
> maakt geen onderscheid tussen haar vestigingen in Marokko en West-Sahara.
> Op mijn vragen aan Albert Heijn hoe voor de Nederlandse markt
> onderscheid wordt gemaakt tussen tomaten uit Marokko en West-Sahara
> geeft Albert Heijn geen antwoord.
> 
> Heeft u overleg met Albert Heijn gevoerd over de ontstane situatie?
> 
> 
>  met vriendelijke groet,
> 
> 
> Frank Willems
> Stichting Zelfbeschikking West-Sahara
> 
> ________________________________
> Help save paper! Do you really need to print this email?
> 
> Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
> 
> This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
> 


Meer informatie over de West-Sahara maillijst