[West-Sahara] interpretatieve mededeling motie Ten Broeke, Van Bommel

Frank fwillems op antenna.nl
Vr Jun 10 11:44:46 CEST 2016


Motie van de leden Ten Broeke (VVD) en Van Bommel (SP) over het pleiten
voor een interpretatieve mededeling inzake herkomstetikettering van
producten uit de door Marokko geannexeerde Westelijke Sahara
09 juni 2016

Ten Broeke, Van Bommel
Tweede Kamer	 - Moties


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering heeft verklaard voorstander te zijn van
etikettering van producten uit bezette gebieden omdat consumenten
hierdoor een bewustere keuze kunnen maken bij de aankoop van producten
uit volgens het internationaal recht bezette of illegaal geannexeerde
gebieden;

constaterende dat niet alleen IsraŽl volgens de standaarden van het
internationaal recht gebieden bezet, dan wel heeft geannexeerd, maar dat
enkel voor etikettering van producten uit deze gebieden een
interpretatieve mededeling is verschenen;

constaterende dat de sondering naar aanleiding van de motie-Ten Broeke
c.s. inzake herkomstaanduiding bezette gebieden heeft uitgewezen dat er
geen draagvlak bestaat om te komen tot richtsnoeren voor Šlle producten
uit Šlle gebieden die krachtens het internationaal recht bezet of
illegaal geannexeerd zijn;

overwegende dat Europese consumenten niet alleen recht hebben op
transparantie omtrent de herkomst van producten uit de door IsraŽl
bezette gebieden maar bovenal recht hebben op een etiketteringsbeleid
dat consequent van aard is;

overwegende dat de regering tegemoet dient te komen aan de vragen van
het bedrijfsleven inzake de herkomstaanduiding van producten uit de
Westelijke Sahara;

verzoekt de regering er in de Raad Buitenlandse Zaken voor te pleiten
dat de Europese Commissie eveneens richtsnoeren opstelt voor producten
afkomstig uit de door Marokko geannexeerde Westelijke Sahara,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ten Broeke
Van Bommel
Meer informatie over de West-Sahara maillijst