[West-Sahara] Fwd: uw vragen m.b.t. de uitspraak van het EU Gerecht van 10 december jl. over het vrijhandelsakkoord tussen EU en Marokko

Frank fwillems op antenna.nl
Wo Apr 20 14:24:57 CEST 2016


Hierbij het antwoord van Buitenlandse Zaken op mijn vragen over de
eventuele opschortende werking van het beroep tegen de uitspraak over
het EU Marokko verdrag.


-------- Doorgestuurd bericht --------

Geachte heer Willems,

Met verwijzing naar uw brief d.d. 18 april met enige vragen met
betrekking tot de uitspraak van het EU Gerecht van 10 december jl. over
het vrijhandelsakkoord tussen EU en Marokko kan ik u als volgt antwoorden:

1. waarom is beroep ingesteld tegen de uitspraak van het EU Gerecht en
heeft het beroep opschortende werking?

De Raad Buitenlandse Zaken van de EU heeft op 14 december 2015 het
besluit aangenomen om tegen de uitspraak van het Gerecht in de zaak
Polisario (T-512/12) in beroep te gaan. De Raad verzoekt het Hof de
uitspraak van het Gerecht te vernietigen. Zolang de appelrechter nog
geen uitspraak heeft gedaan, kunnen geen mededelingen worden gedaan over
de redenen waarom de Raad in hoger beroep gaat.
De hogere voorziening heeft geen opschortende werking, dit volgt uit
artikel 60 van het Statuut van het Hof.

2. zijn er na 10 december tomaten ingevoerd vanuit de Westelijke Sahara
en zijn die als zodanig aangegeven?

Het is niet bekend of er na 10 december jl. tomaten zijn ingevoerd
vanuit de Westelijke Sahara. Nederland heeft namelijk geen informatie
over de herkomst van de Marokkaanse exporttomaten.  Marokko kent geen
systeem van registratie van herkomst binnen Marokko en Marokko maakt
geen onderscheid tussen Marokko en de Westelijke Sahara.

Met vriendelijke groeten,Luc Schillings
Beleidsco÷rdinerend medewerker Maghreb en Egypte

........................................................................
DAM/ME
Directie Noord-Afrika en Midden-Oosten/Maghreb en Egypte
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bezuidenhoutseweg 67 | 2594 AC | Den Haag
Postbus 20061 | 2500 EB | Den Haag
........................................................................
T (+31) (0)70 348 5689/(0)6 46438732
F (+31) (0)70 348 6639
Luc.schillings op minbuza.nl
www.rijksoverheid.nl


-----Original Message-----
From: Frank [mailto:fwillems op antenna.nl]
Sent: maandag 18 april 2016 13:32
To: DAM
Cc: west-sahara op ddh.nl
Subject: opschortende werking uitspraak EU Marokko verdrag

Geachte Directie Noord-Afrika en Midden-Oosten,


Zoals u weet heeft het Europees Hof van Justitie in een arrest van 10
december vorig jaar bepaald dat de associatie overeenkomst tussen de EU
en Marokko nietig wordt verklaard voor zover daarbij de toepassing van
die overeenkomst op de Westelijke Sahara wordt goedgekeurd.
Tegen de uitspraak is beroep ingesteld, onder andere door Nederland.

Zou u kunnen aangeven waarom tegen de uitspraak beroep is ingesteld en
of het beroep opschortende werking heeft?

Zijn er na 10 december tomaten ingevoerd uit West-Sahara en zijn die als
zodanig bij de douane aangegeven?

Albert Heijn verkoopt tomaten van Azura. Dat Frans-Marokkaanse bedrijf
maakt geen onderscheid tussen haar vestigingen in Marokko en West-Sahara.
Op mijn vragen aan Albert Heijn hoe voor de Nederlandse markt
onderscheid wordt gemaakt tussen tomaten uit Marokko en West-Sahara
geeft Albert Heijn geen antwoord.

Heeft u overleg met Albert Heijn gevoerd over de ontstane situatie?


 met vriendelijke groet,


Frank Willems
Stichting Zelfbeschikking West-Sahara

________________________________
Help save paper! Do you really need to print this email?

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het
bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor
schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan
het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If
you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake,
you are requested to inform the sender and delete the message. The State
accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks
inherent in the electronic transmission of messages.
Meer informatie over de West-Sahara maillijst