[West-Sahara] opmerkelijk antwoord minister visvraagstuk

fwillems op antenna.nl fwillems op antenna.nl
Ma Feb 23 17:27:47 CET 2015


Koenders maakt met dit antwoord de indruk dat hij niet helemaal 
begrijpt wat de situatie is in West-Sahara en dat hij niet goed op de 
hoogte is van internationaal recht. Belangrijke beweringen worden niet 
onderbouwd.

Koenders schrijft:

"Zoals ook blijkt uit antwoorden op vragen van het Europees Parlement" 
[welke?] "is het uitgangspunt van de Europese Commissie" [waar is dat 
te vinden?]
"gebaseerd op het VN-standpunt waarin Marokko wordt beschouwd als de 
facto beherende macht" [Werkelijk? waar is dat standpunt na te lezen?]
"in het niet-zichzelf besturende gebied Westelijke Sahara. Ook 
Nederland deelt het VN standpunt. Het VN standpunt wordt onderbouwd in 
de opinie van de toenmalig Juridisch Adviseur van de VN in zijn brief 
aan de President van de Veiligheidsraad van 12 februari 2002. De 
opinie is openbaar en te raadplegen op http://www.arso.org/Olaeng.pdf."

Het spijt me maar als ik die opinie er op na kijk lees ik onder 7:
"Morocco, however, is not listed as the administering Power of the 
Territory in the United Nations list of Non-Self-Governing 
Territories," Die status is Marokko nooit toegekend.

De koning van Marokko is heel duidelijk van mening dat zijn land geen 
administratieve power is. In zijn speech van vorig jaar ter 
gelegenheid van de herdenking van de Groene Mars verklaarde zijne 
hoogheid: "Morocco is in its Sahara and never was an occupying power 
or an administrative power. In fact, it exercises its sovereignty over 
its territory;"
(link: 
http://www.moroccoworldnews.com/2014/11/143369/full-text-of-king-mohammed-vis-speech-on-39th-anniversary-of-green-march/ 
)

Wat bedoeld Koenders dan met "beherende macht"?

Marokko is een bezettende macht in het deel dat het bezet weet te 
houden. Daar voert het administratieve taken uit (trouwerijen 
bijhouden, nutsvoorzieningen enz.) maar het heeft geen bevoegdheid 
gekregen van de V.N. als administrative power zoals Koenders suggereert.
Marokko heeft als bezetter wel administratieve verantwoordelijkheden 
voor de oorspronkelijke bevolking in het gebied dat het bezet maar 
NIET voor de bevolking die is gevlucht naar Algerije en ook NIET in 
het bevrijde gebied. Beide groepen worden door Koenders vergeten. Dat 
zijn groepen van de oorspronkelijke bevolking die op geen enkele 
manier baat hebben bij de Nederlandse visserij en die voelen zich 
terecht bestolen.

Verder beweert Koenders: "naar de huidige stand van het 
internationaal recht is geen toestemming van vertegenwoordigers van de 
oorspronkelijke bevolking vereist."
Hoezo "huidige stand"?
Corel is duidelijk: "The recent State practice, though limited, is 
illustrative of an opinio juris on the part of both administering 
Powers and third States: where resource exploitation activities are 
conducted in Non-Self-Governing Territories for the benefit of the 
peoples of those Territories, on their behalf or in consultation with 
their representatives, they are considered compatible with the Charter 
obligations".
"Consultation" is niet direct hetzelfde als toestemming maar 
raadpleging of overleg gaat uiteraard wel vooraf aan toestemming. Als 
toestemming het doel niet is wordt consultatie een schijnvertoning.

Maar Koenders zegt dan weer:
"Op basis van het internationaal recht zou de exploratie en 
exploitatie van de natuurlijke rijkdommen van een niet-zichzelf 
besturend gebied, waaronder visserijactiviteiten, wel in overleg met 
de vertegenwoordigers van de oorspronkelijke bevolking moeten 
plaatsvinden."

Dat is een tegenstrijdig. Eerst zegt hij dat geen toestemming nodig is 
maar dan is er opeens wel overleg nodig. En dan komt de aap uit de mouw.
 "Nederland streeft ernaar dit element gezamenlijk met andere 
EU-lidstaten in het onderhandelingsmandaat van de Europese Commissie 
te krijgen."

Dus Koenders beweert eerst dat de toestemming niet nodig is maar zegt 
dan zo goed te zijn dat hij wel wil proberen om dat in een 
onderhandelingsmandaat te krijgen. Wat is in hemelsnaam een 
onderhandelingsmandaat? Wat anders dan een moeilijkheid om de boel uit 
te stellen, te compliceren en verwarring te scheppen zodat de 
plundering ondertussen door kan gaan.

Ik begrijp dat Koenders met deze onsmakelijke vertoning zijn  
verantwoordelijkheid voor Nederlandse plunderingen wil afschuiven op 
de EC.

Natuurlijk zegt de schijnheilige Koenders tot slot dat Marokko de 
opbrengsten van de visserij moet delen met de oorspronkelijke 
bevolking maar hij geeft niet aan dat hij dat wil controleren. Ik vind 
deze antwoorden een schandalige vertoning.

Frank
Citeren fwillems op antenna.nl:

> Beste mensen,
>
> Hierbij het vertraagde maar opmerkelijke antwoord van minister 
> Koenders van Buitenlandse Zaken op vragen van SP kamerlid Harry van 
> Bommel over de rechtmatigheid van het vissen door een Nederlandse 
> schip voor de kust van West-Sahara. Commentaar wordt op prijs gesteld.
>
> ---------
>
> Hierbij bied ik u, mede namens de staatssecretaris van Economische 
> Zaken, de antwoorden aan op de schriftelijke vragen gesteld door het 
> lid Van Bommel (SP) over visserij voor de kust van de Westelijke 
> Sahara. Deze vragen werden ingezonden op 9 december 2014 met kenmerk 
> 2014Z22599.
>
> De Minister van Buitenlandse Zaken,
>
> Bert Koenders
>
> ----
>
> Vragen van het lid Van Bommel (SP) aan de minister van Buitenlandse 
> Zaken en de staatssecretaris van Economische Zaken over visserij 
> voor de kust van de Westelijke Sahara (ingezonden 9 december 2014)
>
> Vraag 1
> Herinnert u zich uw antwoord op een vraag over een onder Nederlandse 
> vlag varend schip dat voor de kust van de Westelijke Sahara vist?
>
> Antwoord
> Ja.
>
> Vraag 2
> Waarop is het uitgangspunt van onder andere de Europese Commissie 
> gebaseerd dat ten aanzien van niet-zichzelf besturende gebieden 
> economische activiteiten rechtmatig zijn, zolang deze de behoeften, 
> belangen en voordelen ervan voor de bevolking niet veronachtzamen? 
> Is dit ook uw standpunt? Is er een juridische opinie die dit 
> standpunt onderbouwt? Zo ja, kunt u die met de Kamer delen?
>
> Antwoord
> Zoals ook blijkt uit antwoorden op vragen van het Europees Parlement 
> is het uitgangspunt van de Europese Commissie gebaseerd op het 
> VN-standpunt waarin Marokko wordt beschouwd als de facto beherende 
> macht in het niet-zichzelf besturende gebied Westelijke Sahara. Ook 
> Nederland deelt het VN standpunt. Het VN standpunt wordt onderbouwd 
> in de opinie van de toenmalig Juridisch Adviseur van de VN in zijn 
> brief aan de President van de Veiligheidsraad van 12 februari 2002. 
> De opinie is openbaar en te raadplegen op 
> http://www.arso.org/Olaeng.pdf.
>
> Vraag 3
> Is het waar dat dit uitgangspunt van de Europese Commissie afwijkt 
> van eerder ingenomen standpunten van het kabinet hierover? 2) Indien 
> ja, waarom is dit het geval?
>
> Antwoord
> Nee.
>
> Vraag 4
> Is het waar dat de in vraag 1 genoemde visserijactiviteiten alleen 
> in lijn met het internationaal recht kunnen zijn als de 
> oorspronkelijke bevolking via zijn vertegenwoordigers toestemming 
> ervoor verleent? Indien neen, waarom niet?
>
> Antwoord
> Nee, naar de huidige stand van het internationaal recht is geen 
> toestemming van vertegenwoordigers van de oorspronkelijke bevolking 
> vereist. Op basis van het internationaal recht zou de exploratie en 
> exploitatie van de natuurlijke rijkdommen van een niet-zichzelf 
> besturend gebied, waaronder visserijactiviteiten, wel in overleg met 
> de vertegenwoordigers van de oorspronkelijke bevolking moeten 
> plaatsvinden. Nederland streeft ernaar dit element gezamenlijk met 
> andere EU-lidstaten in het onderhandelingsmandaat van de Europese 
> Commissie te krijgen. Zie ook de antwoorden op de Kamervragen van 
> het lid Van Bommel van 12 mei 2006 over de visserijverdragen tussen 
> de Europese Unie en Marokko, Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 
> 2005-2006, nr 1575.
>
>
> Vraag 5
> Kunt u aangeven hoe de opbrengsten van de visserijactiviteiten van 
> het Nederlandse schip (en mogelijk andere EU-schepen) concreet ten 
> goede komen aan de oorspronkelijke bevolking van het gebied? Hoe 
> worden de hiermee samenhangende internationaalrechtelijke 
> verplichtingen door Marokko precies geďmplementeerd?
>
> Antwoord
> Nederland is van oordeel dat de opbrengsten van de visserij via de 
> EU-afdrachten ten behoeve van toegang tot onder meer de wateren van 
> de Westelijke Sahara, waar Marokko feitelijk gezag uitoefent, ook 
> ten goede moeten komen aan de oorspronkelijke bevolking van de 
> Westelijke Sahara.
> Zoals aangegeven in de Kamerbrief van 15 oktober 2014 (TK 21501-32, 
> nr 753) zijn in het protocol alleen afspraken gemaakt over de 
> EU-bijdrage voor de ontwikkeling van de visserijsector. Over de 
> besteding van de financiële vergoeding voor toegang van de 
> visserijvaartuigen van EU-lidstaten zijn geen afspraken gemaakt. De 
> sectorale steun bedraagt ? 14 miljoen per jaar. Marokko moet de 
> uitgaven in het kader van de ontvangen steun jaarlijks verantwoorden 
> en hierbij ook de geografische locatie aangeven, alsmede de te 
> verwachte en gerealiseerde sociale en economische impact.
> In het Gemengd Comité dat in september jl. bijeenkwam in Rabat heeft 
> Marokko 31 projecten aangemeld op het gebied van infrastructuur, 
> training en onderzoek en daarbij onder meer aangegeven wat de 
> verwachte effecten zijn, zoals de impact op de lokale 
> werkgelegenheid. Van deze projecten zijn er 13 in de Westelijke 
> Sahara en komen 12 projecten ten goede aan de visserijsector in de 
> gehele regio. Het gaat bij deze tweede groep van 12 projecten vooral 
> om projecten op het gebied van onderzoek en visserijcontrole. 
> Marokko moet voor het volgende Gemengd Comité rapporteren over de 
> voortgang van de projecten en aangeven in hoeverre de doelstellingen 
> zijn gerealiseerd. Het volgende Gemengd Comité vindt naar 
> verwachting in september 2015 plaats.
>
> 1) Antwoord op vraag 5 in het Verslag houdende een lijst van vragen 
> en antwoorden over de vaststelling van de begrotingsstaten van het 
> Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2015 (Kamerstuk 
> 34 000 V, nr. 10, 4 november 2014).
> 2) Aanhangsels Handelingen, vergaderjaar 2013-2014, nrs. 32 en 21.
>
> _______________________________________________
> West-Sahara mailing list
> West-Sahara op ddh.nl
> http://lijsten.ddh.nl/cgi-bin/mailman/listinfo/west-sahara
>


Meer informatie over de West-Sahara maillijst