[West-Sahara] de juridische strijd

Frank Willems fwillems op antenna.nl
Ma Apr 29 09:59:53 CEST 2013


Voor de liefhebber hierbij de tekst van het beroep dat is ingesteld door
het Front Polisario tegen de Raad van de Europese Unie.

bron:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:055:0014:0015:NL:PDF

____________________________________


Publicatieblad van de Europese Unie 23.2.2013

Beroep ingesteld op 19 november 2012 — Front Polisario/Raad
(Zaak T-512/12)
(2013/C 55/26)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij:
Front populaire pour la libération de la saguia-el-hamra et du rio de oro
(Front Polisario) (Laâyoune) (vertegenwoordiger: C.-E. Hafiz, advocaat)

Verwerende partij:
Raad van de Europese Unie

Conclusies
— de bestreden handeling en dus ook alle uitvoeringshandelingen nietig
verklaren

Middelen en voornaamste argumenten

De verzoekende partij voert vijf middelen aan ter ondersteuning van haar
beroep tegen i) besluit 2012/497/EU van de Raad van 8 maart 2012 inzake de
sluiting van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de
Europese Unie en het Koninkrijk Marokko betreffende
liberaliseringsmaatregelen voor het onderlinge handelsverkeer van
landbouwproducten, verwerkte landbouwproducten, vis en visserijproducten,
inzake de vervanging van de Protocollen nrs. 1, 2 en 3 en de bijlagen
daarbij, en houdende wijziging van de Euromediterrane overeenkomst waarbij
een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen
en hun lidstaten enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds (PB L
241, blz. 2), en ii) uitvoeringsverordening (EU) nr. 812/2012 van de
Commissie van 12 september 2012 tot wijziging van verordening (EG) nr.
747/2001 van de Raad wat betreft tariefcontingenten van de Unie voor
bepaalde landbouw- en verwerkte landbouwproducten van oorsprong uit
Marokko (PB L 247, blz. 7).


De verzoekende partij acht zich als vertegenwoordiger van de bevolking van
de Westelijke Sahara rechtstreeks en individueel geraakt door deze
handelingen.

1. Eerste middel: het motiveringsbeginsel is geschonden, terwijl een
motivering in het bijzonder noodzakelijk was gelet op het wettelijk kader,
en schending van het recht om te worden gehoord, aangezien het Front
Polisario niet is geconsulteerd.

2. Tweede middel: de grondrechten die worden gewaarborgd door artikel 67
VWEU, door artikel 6 VEU en door de door de rechtspraak geformuleerde
beginselen zijn geschonden, aangezien het recht op zelfbeschikking van de
bevolking van de Westelijke Sahara met de voeten is getreden en het
annexatiebeleid van het Koninkrijk Marokko, een bezettingsmacht, wordt
aangemoedigd. Bovendien is het coherentie beginsel van artikel 7 VWEU
geschonden doordat het soevereiniteitsbeginsel niet in acht is genomen, en
zijn de waarden waarop de Europese Unie is gevestigd en de beginselen voor
haar externe optreden aangetast, wat in strijd is met artikel 2 VEU,
artikel 3, lid 5, VEU, artikel 21 VEU en artikel 205 VWEU.

3. Derde middel: de internationale overeenkomsten die de Europese Unie
heeft gesloten zijn geschonden, met name de associatieovereenkomst tussen
de Europese Unie en het Koninkrijk Marokko en het Verdrag van de Verenigde
Naties inzake het recht van de zee.

4. Vierde middel: verschillende regels van internationaal recht zijn
geschonden, waaronder het recht op zelfbeschikking, de relatieve werking
van verdragen en de wezenlijke bepalingen van internationaal humanitair
recht.

5. Vijfde middel: de bestreden handelingen zijn onwettig, aangezien het
gedrag van de Europese Unie ongeoorloofd is volgens het internationaal
recht en dit meebrengt dat die handelingen onwettig zijn.

____________________________________

Meer informatie over de West-Sahara maillijst