[Duurzaamlijst] Steun voor advocaat Meindert Stelling

omslag op omslag.nl omslag op omslag.nl
Za mei 10 18:08:18 CEST 2014


(10 mei 2014 - Bericht van Marta Resink)

P E R S B E R I C H T

Steun voor advocaat Meindert Stelling

Eindhoven, 10 mei 2014 - 
Anti-kernwapenactiviste Marta Resink schreef een lange brief 
aan de Raad van Discpline in Den Haag. Deze Raad behandelt op 
12 mei een verzoek tot schorsing van Mr. Meindert Stelling 
wegens onwelgevoeglijk taalgebruik in de rechtszaal, 
ingediend door de deken van de Orde van advocaten. Resink 
heeft in de loop der jaren menig actie en rechtszitting 
bijgewoond, zowel als geweldloos activiste en beklaagde, maar 
(vaker nog) als belangstellende toeschouwer.


Citaten uit haar brief:

,,Als geweldloze anti-kernwapenactiviste voel ik mij 
persoonlijk zeer betrokken bij deze zaak, en zeker bij het 
onrecht dat Mr. Stelling dreigt te worden aangedaan door hem 
uit zijn ambt als advocaat te schorsen.

Ik ken Mr. Stelling al vele jaren en heb menig rechtszaak 
bijgewoond, waarin hij op zijn eigen, gedreven wijze 
activisten - ook mij - heeft bijgestaan tijdens de 
behandeling van zaken waarbij een kleine overtreding werd 
begaan (bijv. het betreden van verboden terrein), om een 
grotere misdaad (voorbereiden van misdaden tegen de 
menselijkheid) te voorkˇmen. Volgens mij is dat zelfs een 
plicht van iedere burger.''

,,Mr. Stelling heeft mijn grote respect verworven door de 
wijze waarop hij activisten juridisch-inhoudelijk bijstaat en 
ondersteunt. Wat ik tijdens deze rechtszaken bijna 
stelselmatig heb zien gebeuren is, dat zowel Officieren van 
Justitie als rechters geen inhoudelijke argumentaties over 
het doel van de acties wensen te horen. Frequent werden zowel 
verdachten als hun advocaten tijdens hun pleidooien 
onderbroken door de rechter, met als reden dat de aangevoerde 
argumenten - waaronder verwijzingen naar het Internationale 
Humanitaire Recht - niet ter zake deden. Ik heb meegemaakt 
dat vooraf aangemelde en ter plaatse aanwezige 
getuigen-deskundigen ter plekke door een rechter werden 
geweigerd. Diverse keren werd zowel activisten als 
raadslieden de mond gesnoerd, (...) In zulke situaties voel 
ik me machteloos, rechteloos en soms ook woedend. Ik heb 
groot respect voor de activisten en hun advocaten die in 
zulke situaties blijven zoeken naar juridische argumenten 
waarvoor een rechter zich wel wil openstellen. Met wisselend 
resultaat.''

,,Naast hun specifieke functie in de rechtszaal geldt voor 
iedere betrokkene: we zijn allemaal mensen, elk met onze 
persoonlijke motivaties, karakters, deskundigheden, 
ervaringen en gevoelens. Er zijn Officieren van Justitie die 
schaamteloos de meest overtrokken 'realiteiten’ schetsen, 
beledigende en tendentieuze uitspraken doen en absurde 
strafmaatregelen bepleiten; en er zijn OvJ’s die kalm een 
objectief betoog houden. Er zijn rechters die iedereen 
geduldig aanhoren en laten uitspreken, en er zijn rechters 
die hun ongeduld en ongenoegen openlijk tonen (ook mimiek 
spreekt boekdelen), en daarvan blijk geven door pleidooien 
abrupt af te kappen, getuigen en bewijsmateriaal te weigeren, 
etc. Er zijn activisten die hun vooraf afgewogen pleidooi 
rustig voorlezen; er zijn activisten die hun standpunten, 
motivaties en ervaringen recht voor z’n raap uiten. 
Advocaten bereiden hun zaken inhoudelijk terdege voor en 
bieden ook de juridische kaders waarbinnen juridische 
afwegingen kunnen (moeten) worden gemaakt.''

,,Ieder speelt zijn/haar eigen rol. Binnen deze wirwar van 
belangen en overwegingen - en de daaruit volgende 
gedachtewisselingen en reacties over en weer, kan de sfeer 
soms flink verhit raken: iedereen wil immers goed gehoord 
worden. Dat geldt voor alle betrokken partijen, inclusief 
rechters. Van een onafhankelijk rechter verwacht ik op z’n 
minst objectiviteit, inhoudelijke interesse, een actief 
luisterend oor, het vermogen om mee te gaan in juridische 
onderbouwingen, adequate vragen en reacties, en ook geduld, 
begrip, respect en fatsoen! Door de jaren heen zijn er veel 
rechtszaken gevoerd tegen anti-kernwapenactivisten; ik heb ze 
lang niet allemaal bijgewoond, maar ben wel een paar keer 
getuige geweest van de zichtbare vooringenomenheid van de 
dienstdoende rechter. Raadslieden hebben zulke rechters - 
m.i. terecht - soms gewraakt. Rechtspraak behoort volstrekt 
onpartijdig te zijn!''

En: ,,Het voortbestaan van de wereld en van de mensheid, 
heeft grote behoefte aan woorden - en daden! - van mensen die 
zich op alle manieren inzetten en uiten om misdaden tegen de 
menselijkheid te voorkomen. We hebben woorden en daden nodig 
van allerlei aard: van politici, juristen, ethici, 
militairen, vredesactivisten, geestelijk leiders, managers, 
economen en andere beroepsgroepen - elk in hun eigen woorden 
- maar ook woorden en daden van heel veel mensen die zich 
vanuit recht vanuit hun hart en geweten uitspreken:

Nooit meer Hiroshima, Nooit meer Nagasaki! Alle kernwapens 
de wereld uit!

Ik vertrouw op een respectvolle beslissing van uw raad, en 
dus op afwijzing van het schorsingsverzoek t.a.v. Mr. 
Meindert Stelling.''

De hele brief is hier beschikbaar: 
http://www.omslag.nl/pdf/PleidooivoorMeindertStelling.pdf


-------

Noten voor de pers

Bijlage bij de brief aan de Rad van Discipline: 
http://www.vredessite.nl/kernwapens/2003/marta0406.html

Veel meer over (acties en rechtszaken rond) kernwapens in 
Nederland: http://vredessite.nl/kernwapens/2013/

Factsheet over modernisering van kernwapens in Nederland: 
http://www.vredessite.nl/kernwapens/factsheet-kernwapens-2013.pdf

Uitspraak van het Internationaal Gerechtshof dd. 8 juli 
1996: 'Nuclear Weapons Threat and Use Illegal': 
http://vredessite.nl/kernwapens/wcp080796.html

Over de Neurenberg Principes: 
http://www.vredessite.nl/kernwapens/neurenbergprincipes.html

Marta Resink is komend weekend niet telefonisch bereikbaar. 
Wel is ook zij aanwezig tijdens de rechtszitting op 12 mei.


(einde persbericht)

-- Bericht verzonden door 
Omslag Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling
voor Marta ResinkMeer informatie over de Duurzaamlijst maillijst