[Duurzaamlijst] Schorsing dreigt voor advocaat Mr. Meindert Stelling

omslag op omslag.nl omslag op omslag.nl
Wo mei 7 13:30:50 CEST 2014


(7 mei 2014 - Bericht van Ontwapen!)

P E R S B E R I C H T

Schorsing dreigt voor advocaat Mr. Meindert Stelling

ALPHEN AAN DEN RIJN/DEVENTER, 7 mei 2014 - 
De deken van de Haagse Orde van Advocaten, Mr. Bas Martens, 
heeft een verzoek tot onmiddellijke schorsing van Mr. 
Meindert Stelling als advocaat ingediend bij de Raad van 
Discipline. Op 12 mei behandelt de Raad van Discipline dit 
verzoek. De zitting vindt plaats om 15:20 uur in het Paleis 
van Justitie, Prins Clauslaan 60, Den Haag. Tijdens deze 
openbare zitting worden ook veel anti-kernwapenactivisten 
verwacht die in de loop der jaren door Mr. Stelling zijn 
verdedigd.


Kernen van de zaak zijn de vrijheid van meningsuiting, ook 
voor advocaten, en de consequente weigering van rechters om 
in te gaan op inhoudelijke en juridische argumenten waarom 
het gebruik van kernwapens (niet) in strijd zou zijn met het 
Internationaal Humanitair Oorlogsrecht en toetsing aan 
fundamentele rechtsnormen, die beogen de waarde en 
waardigheid van ieder mens te beschermen.

Mr. Stelling heeft menig anti-kernwapenactivist juridisch 
bijgestaan tijdens rechtszaken waarin illegale betreding van 
de kernwapenbasis in Volkel (NB) - ťn de redenen waarom - in 
het geding waren.

De bron van het conflict met de Orde van Advocaten ligt in 
een rechtszaak in Den Bosch tegen anti-kernwapenactivisten 
die op 3 april 2010 zijn aangehouden bij het betreden van 
de vliegbasis Volkel omdat daar toen een grote opruiming 
plaatsvond. 1)

Als gevolg van de behandeling tijdens de rechtszaak heeft 
Mr. Stelling een boze brief geschreven aan de president van 
de rechtbank in Den Bosch. Daarin sprak hij over “de 
schaamteloze handelwijze van de wrakingskamer” en dat 
“het leek alsof men in het bezit moest zijn van het 
meestersdiploma van het bedriegersgilde om als rechter bij de 
rechtbank te kunnen worden benoemd”.

Deze brief was voor de president van de rechtbank aanleiding 
om een klacht over Mr. Stelling bij de deken van de Haagse 
Orde van Advocaten in te dienen. De deken heeft deze klacht 
overgenomen.

De deken heeft Stelling destijds gevraagd om een toelichting 
op de ingediende klacht. Hierop heeft Stelling gesteld dat de 
deken buiten zijn bevoegdheid gaat: ,,Hij (de deken) wilde 
zijn toezicht mede doen uitstrekken tot mijn meningsuiting, 
hoewel de Advocatenwet daarvoor geen enkele rechtsbasis 
biedt. Er is dus sprake van verschil van inzicht wat allemaal 
onder het tuchtrecht voor advocaten valt.”

De deken stelt zich op het standpunt dat Mr. Stelling zich 
niet heeft gedragen als een goed advocaat, omdat hij scherpe 
kritiek heeft geuit op rechters. En de Advocatenwet zegt dat 
een advocaat zich als een behoorlijk advocaat moet gedragen. 
Volgens Stelling is dit een open norm. De Grondwet is hier 
echter heel duidelijk in: er mag geen beperking op de 
vrijheid van meningsuiting gesteld worden op basis van een 
open norm. De wet zelf moet precies aangeven waar de grens 
ligt. Juist omdat het hier om een fundamenteel recht gaat 
weigert Stelling zich inhoudelijk te verdedigen tegen de 
klacht over zijn meningsuiting.

De deken oppert bovendien dat het gedrag van Mr. Stelling in 
het nadeel zou zijn van zijn cliŽnten. Dit heeft de deken 
niet gecheckt bij de cliŽnten van Stelling. Bovendien is er 
nooit een klacht door een cliŽnt tegen hem ingediend.

--- CliŽnten komen in aktie tegen dreigende schorsing

CliŽnten van Mr. Stelling werpen de suggestie van de deken 
'dat Stellings opstelling in de rechtszaal niet in het belang 
van zijn cliŽnten is', verre van zich en verzetten zich 
tegen de dreigende schorsing van hun advocaat. Ze hebben 
opgeroepen om aan de Raad van Discipline brieven te sturen om 
hun tevredenheid over het werk van de heer Stelling te melden 
en op 12 mei naar de zitting in het Haagse Paleis van 
Justitie te komen.

Mr. Stelling is van mening dat Advocatenwet de deken geen 
bevoegdheid geeft hem ter verantwoording te roepen, omdat hij 
slechts gebruik maakt van zijn recht op vrijheid van 
meningsuiting. Er is dus sprake van verschil van inzicht wat 
allemaal onder het tuchtrecht voor advocaten valt. De heer 
Martens verwijt de Stelling dat deze zich niet aan hem wenst 
te verantwoorden en spreekt zich in zijn schorsingsverzoek op 
laatdunkende wijze uit over de confronterende manier waarop 
de heer Stelling binnen en buiten de rechtszaal te werk gaat. 
Met name waar het gaat om anti-kernwapenactivisme heeft de 
heer Stelling een lange reeks van aanvaringen met de 
juridische macht achter de rug. Volgens de heer Martens zijn 
cliŽnten van de heer Stelling niet gebaat bij zijn 
handelswijze.

Een aantal cliŽnten van Stelling is in actie gekomen tegen 
zijn dreigende schorsing. Zij tonen zich zeer tevreden over 
het werk van Mr Stelling. ,,De heer Stelling stelt, volledig 
in overeenstemming met onze wens als activisten, consequent 
de onhoudbare juridische dwalingen ten aanzien van kernwapens 
aan de orde”, aldus Gonnus Doeven van Ontwapen! ,,Het is 
niet meer dan logisch dat hij zich in steeds scherpere 
bewoordingen uitlaat over de manier waarop Nederlandse 
rechters het internationaal recht schofferen door keer op 
keer uit te spreken dat kernwapengebruik, zelfs tegen steden, 
legitiem kan zijn.”

Meindert Stelling werd in de jaren '80 van de vorige eeuw 
als beroepsofficier aan de kant geschoven toen hij zijn 
juridische bezwaren tegen kernwapens luid en duidelijk liet 
horen, binnen en buiten de krijgsmacht. Nu hem opnieuw van 
overheidswege de mond gesnoerd dreigt te worden, komen 
tevreden cliŽnten van hem in actie door brieven te schrijven 
aan de Raad van Discipline en bij de zitting aanwezig te 
zijn.

Naast anti-kernwapenactivisten stond de Mr. Stelling de 
afgelopen jaren onder meer mensen bij op de gebieden van 
asielrecht, demonstratierecht en migratieactivisme.


-------

Noten voor de pers

Contact met Mr. Meindert Stelling: 06-38074678 of 
0172-473687

Over de actie door cliŽnten: Gonnus Doeven, 06-14061655

Uitgebreide toelichting op het schorsingsverzoek: 
http://www.indymedia.nl/node/22560

1) Meer over de actie op Volkel op 3 april 2010: 
http://ontwapen.puscii.nl/2010/01/3-april-opruimingsactie-kernwapens-volkel/

Archief over acties tegen kernwapens op vliegbasis Volkel: 
http://www.vredessite.nl/kernwapens/2013/


(einde persbericht)

-- Bericht verzonden door 
Omslag Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling
voor Ontwapen!Meer informatie over de Duurzaamlijst maillijst