[Duurzaamlijst] update Landbouwactiekamp 2012 - 5-10 juli Den Bosch (NL)

Linda Coenen linda op aseed.net
Wo Jun 20 13:58:49 CEST 2012


Update (English below)

Landbouwactiekamp 2012
‘‘Voedsel terug in eigen hand’ (5-10 Juli)
Graafse Hof, Den Bosch

Van 5 tot en met 10 juli organiseert ASEED in Den Bosch een 6-daags kamp 
met praktische workshops, trainingen, discussies, lezingen, sprekers, en 
actie voor goede ecologische initiatieven, alternatieven voor 
industriŽle landbouw, voor een andere voedselketen, tegen gentech en 
vleesindustrie, en meer… Dit is een uitnodiging voor en update aan 
activisten, slow-foodies, boeren, tuinders, studenten, dierenvrienden en 
ieder ander die meer willen leren over duurzame en onduurzame 
landbouwpraktijken. Zet het in je agenda en kom meedoen!!

Een greep uit het programma
De start van het landbouwactiekamp komt dichterbij. En als locatie is 
uiteindelijk voor Den Bosch gekozen. In een woonwijk in het oosten van 
de stad, in en rond een gekraakt buurttuinproject, genaamd de 
Graafsehof. Het workshopprogramma wordt steeds concreter. Bevestigd zijn 
onder andere: Gentech-update door Greenpeace, 
gentech-veldbevrijdings-bewegingen door het Belgische FLM (meer 
voorbeelden van gelijke groepen/acties in andere landen welkom!), 
introductie in verschillende vormen van duurzame landbouwsystemen 
(biodynamisch, landbouw-ecologie, permacultuur), het bewaren van zaden, 
natuurlijk plaagbeheer en gezonde bodem in je moestuin, leren werken met 
landbouwgereedschap, actietrainingen door Vredesactie, tractorrijden, 
praten en werken met boeren, een discussie over de Europese beweging 
voor voedselsoevereiniteit. Het programma begint op donderdag 5 juli en 
gaat door tot en met maandag 9 juli. Op 10 juli wordt er geevalueerd en 
afgebroken en opgeruimd.

Updates over programma, locatie en praktisch zaken: 
www.landbouwactiekamp.net.

Workshop geven?
Wil je zelf een workshop komen geven? Kei-tof! Maar het programma zit 
aardig vol dus mail ons snel. We zijn nog specifiek op zoek naar mensen 
die activiteiten met kinderen willen doen en mensen die ervaring hebben 
met creatief activisme om te delen (adbusting, samba, guerilla 
gardening, straattheater, uitbundige spandoeken en catchy leuzes etc). 
Maar natuurlijk ben je van harte welkom om andere relevante workshops 
voor te stellen!

Alternatieve landbouwmarkt op zaterdag 7 Juli, 13:00
Zaterdag is het programma iets meer gericht op mensen uit de buurt en 
andere geÔnteresseerden die nog weinig van landbouw weten. De workshops 
zijn vooral introducerend en met veel ruimte voor gezelligheid. Er zal 
een kleine informatiemarkt zijn. Wil je ook een stand om materiaal te 
verspreiden over jouw project of actiegroep? Laat het ons weten.

Netwerken in het wereldcafť op zaterdag 7 juli, 20:00
Zaterdagnacht veranderen we een tent in een gezellig cafť, waar iedereen 
ideeŽn en voorbeelden kan uitwisselen. Organisaties, initiatieven en 
individuen hebben de gelegenheid om een tafel te reserveren, waar mensen 
rondom kunnen gaan zitten voor een informeel gesprek. Wil je een tafel 
voor jouw project/initiatief/campagne? Lees meer hier: 
http://landbouwactiekamp.contrast.org/?page_id=181

Actie
Maandag 9 juli ligt de focus op een of meer acties. Inspiratie voor 
mogelijke doelwitten en onderwerpen zullen we halen uit de workshops, 
zie ook onderaan de eerdere oproep. Enigszins aan het begin van het kamp 
zal worden besloten wat voor acties we gaan doen. Ook actieplannen voor 
de andere dagen zijn trouwens welkom.

Hulp gezocht
We zoeken momenteel mensen die kunnen helpen met;
- het kinderprogramma vorm geven en de organisatie van een gebiedje in 
het kamp voor de kids
- met opbouwen op 4 juli
- met spandoeken maken vooraf
- vertalingen en editten tekst vooraf en ook simultaan vertalen tijdens 
workshops en vergaderingen (NL, ENG, DE vooral)
- faciliteren van workshops & vergaderingen tijdens het kamp,
- iemand die vrijwilligerscoordinatie op zich wil nemen (roosteren voor 
schoonmaak- bardiensten, vertalingen e.d.)

FinanciŽn en reiskostenvergoeding
We hebben een budget voor het kamp, maar niet genoeg om alle kosten te 
dekken. Daarom vragen we deelnemers om een contributie van €7,50 als je 
een dag komt. Als je meerdere dagen komt wordt het bedrag per dag lager. 
Kijk daarvoor op de website onder praktische informatie. Daar vind je 
ook wat die kosten allemaal dekken.

We hebben een beperkte mogelijkheid tot het (deels) vergoeden van 
reiskosten als je van buiten Nederland komt, EN als je op de 4e juli 
komt (helpen met de opbouw) en/of blijft tot de 11 (helpen met 
afbreken). Laat het ons weten als je wilt komen en de reiskosten een 
probleem zijn. Mogelijk kunnen we een deel van de kosten vergoeden.

Wil je een plek reserveren voor je workshop, een stand, of een tafel in 
het Wereldcafť, of als je meer wilt weten over het kamp, mail ons dan 
op: landbouwactiekamp op aseed.net. Laat ons weten als je komt. Maar laat 
je huisdieren thuis ajb.

Houdoe en hopelijk zien we je in Den Bosch!www.landbouwactiekamp.net

Eerste oproep
Weet jij waar jouw eten vandaan komt? Wil jij ook de voedselproductie in 
eigen handen nemen en helpen om de voedselketen tussen boer en consument 
korter maken? Meer weten over de strijd tegen gentech en industriŽle 
landbouw die wordt gedomineerd door grote bedrijven? Wil je acties 
organiseren tegen de vleesindustrie en de import van diervoeder? Ben je 
ook geÔnteresseerd in het produceren van je eigen voedsel op een 
duurzame, klimaatneutrale, autonome en sociale manier? En niet bang om 
vieze handen te krijgen in een workshop? Dit en meer komt aan bod 
tijdens het kamp.

Vorig jaar vond in de Flevopolder het eerste Landbouwactiekamp plaats. 
Door zo’n 70 mensen werd drie dagen bij een bioboer gekampeerd voor een 
programma vol interessante workshop en acties tegen een 
gentech-proefveld en het groenwassen van soja. Volgens de deelnemers was 
het kamp voor herhaling vatbaar. Daarom komt er dit jaar een tweede 
editie met weer een interessant programma met trainingen, workshops, 
actie en gezelligheid voor activisten, slow-foodies, boeren en tuiniers, 
studenten, dierenvrienden en verder iedereen die kennis en vaardigheden 
over duurzame landbouw en activisme wil opdoen en uitwisselen.

Dit jaar verwachten we wat meer deelnemers vanuit omliggende landen. 
Hierdoor zijn er meer mogelijkheden om internationale campagnes voor 
voedselsoevereiniteit, het behoud van vrije zaden en het recht op land 
te bespreken.


***ENG***
call-out 2012

Agriculture Action Camp 2012
‘Food back in our own hands‘ (July 5-10)
Graafse Hof, Den Bosch

 From the 5th till 10th of July in Den Bosch, in the Netherlands, ASEED 
will organize a 6 days long camp. The camp will involve workshops, 
trainings, discussions, and action, for good ecological initiatives, an 
alternative food chain, alternatives to industrial farming, and against 
gentech and meat industry, and more..We invite activists, slow-foodies, 
farmers, gardeners, students, animal friends and anybody else who wants 
to learn more about sustainable and unsustainable agriculture practices. 
Mark your agendas and join in!

Random selection from the program
We are getting closer to the date it is all going to start, the location 
will be in the city of Den Bosch (or ‘s Hertogenbosch) in and around a 
squatted community garden project Graafse Hof in a residential area in 
the East of the city. The workshop program is getting more and more 
concrete. Confirmed are amongst other things: GMO update by
Greenpeace, GMO field liberation movements by FLM Belgium (more 
contributions/ examples from similar movements in other countries 
welcome!!), introduction into different forms of sustainable agriculture 
systems (biodynamic, agroecology, permaculture), seed saving, natural 
plague control and healthy soil in your veggie garden, getting to know 
your gardening tools, action trainings by Vredesactie, tractor driving, 
talks with and working with farmers, food sovereignty: what does it 
mean, European movement, concrete examples, and more to come. The 
program starts on Thursday 5th in the evening and goes on till Monday 
9th July. Tuesday 10th is for evaluation and start of breakdown.

Updates on program, location and more practical issues can be found at: 
www.landbouwactiekamp.net.

Give a Workshop?
Want to come and give a workshop yourself? Great! We are in particularly 
interested to find people with experience to share in creative activism 
(adbusting, samba, guerilla gardening, streettheater, banner making and 
coming up with catchy slogan), and someone who can give a training in 
being interviewed by a journalist (how to make sure you get YOUR story 
across in a way most people can also understand it). But anything 
relevant, you’re welcome to propose.

Info stall @ mini alternative agro fair on Saturday 7 July, 13.00?
Saturday we want to focus on getting more mainstream people to 
participate in the camp. The workshops are more introductory and their 
will be a small fair. Want to have stall to spread materials from your 
project or action group? Let us know.

Networking @ Worldcafe on Saturday 7 July, 20.00
Saturdaynight we will turn a tent into a nice cafe, where everyone can 
come to exchange ideas and examples. Organisations, Initiatives and 
Individuals have the opportunity for reservating a table, where people 
can sit around to have informal conversations. Want to have a table your 
project/initiative/campaign? read more here:
http://landbouwactiekamp.contrast.org/?page_id=181

Action
Monday July 9 will have a focus on doing one or more actions. Workshops 
and suggestions from the first call (see below) can inspire for possible 
targets/topics for the action(s). The camp will decide collectively what 
it will
become at the beginning of the weekend.

Help neeeded.
We are looking for people that can take on:
- making the kids program and organize the kids area in the camp
- making camp banners in advance
- helping us build up on the 4th,
- translation and editing texts in advance and simultaneous translatin 
during the camp (NL, ENG, DE mainly)
- facilitation of workshops & meetings during the camp,
- coordination of volunteers for shifts during the camp (bar, cleaning, 
translation and facilitation, welcome tent etc)

Finances & travel costs reimbursements
We have some funding for the camp but not enough to cover all costs, so 
we would ask a participants for a contribution of 7,50 if you come 1 
day, less per day if you stay longer (see the website under practicalities).
We have some limited possibilities to (partially) cover travel costs 
from people coming from far with little money, AND traveling on the 4th 
of July (help build up) and/or the 11th (help break down). Let us know 
if you want to come, and travel costs are an issue. If you can travel on 
one of these dates, we can probably reimburse (some) costs.

Want to reserve a workshop slot, info stall or worldcafe table, or just 
know more about the camp, contact us via landbouwactiekamp op aseed.net. 
let us know if you plan te come, please. But leave your pets at home.

Cheers and hope to see some of you @ Den Bosch.


First call
Do you know where your food comes from? Do you want to take food in your 
own hands and make the food chain shorter between the farmers and 
consumers? Do you also want to know more about the struggle against GMOs 
and industrial farming that is dominated by big companies? Do you want 
to organize actions against the meat industry and the imports of animal 
feed? But you are also interested in producing your own food on a 
sustainable, climate neutral, autonomous and social way? Are you not 
afraid of getting your hands dirty in a workshop? All of these and more 
will be covered during the camp. We invite activists, slow-foodies, 
farmers, gardeners, students, animal friends and people who want to 
learn and share skills on sustainable agriculture to come to the camp. 
Mark your agendas and join in!

Last year the first Agriculture Action Camp in The Netherlands took 
place in the Flevopolder with 70 participants camping on an organic farm 
for three days. We had a program full of workshops and discussions, and 
two actions close to the camp against GM crops and soy greenwashing. The 
participants opted for a replay, so here comes the second camp once 
again with an interesting programme of workshops, trainings, action and 
nice atmosphere.

This year we expect more participants from neighboring countries. 
Therefore there will be more possibilities to talk about international 
campaigns on issues such as food sovereignty, protection of free seeds 
and access to land.

-- 
5-10 juli - Landbouwactiekamp - Den Bosch - Nederland
Meer weten? www.landbouwactiekamp.nl

Gentech - duurzame landbouw&  voedselvoorziening
GMO - sustainable agriculture&  food

A SEED Europe
Plantage Doklaan 12a
1018 CM Amsterdam
The Netherlands

tel. +31-(0)20-6682236
mob. +31- (0)6-41526631

linda op aseed.net
twitter.com/lindacoenen
www.aseed.net
Meer informatie over de Duurzaamlijst maillijst