[Duurzaamlijst] Een ASC-keurmerk voor vis zonder aandacht voor vissenwelzijn!?

omslag op omslag.nl omslag op omslag.nl
Ma Aug 20 07:57:52 CEST 2012


(20 augustus 2012 - Bericht van Stichting Vissenbescherming)

P E R S B E R I C H T

Een ASC-keurmerk voor vis zonder aandacht voor vissenwelzijn!?

Heemstede, 20 augustus 2012 - 
Op 20 augustus 2012 wordt het nieuwe keurmerk voor 
kweekvis van ASC (Aquaculture Stewardship Council) in het 
Scheepvaartmuseum te Amsterdam gepresenteerd. De Stichting 
Vissenbescherming heeft ernstige bezwaren tegen dit keurmerk 
omdat het geen rekening houdt met het welzijn van de vissen. 
Dit staat in schril contrast met de keurmerken voor 
veehouderijproducten, die hun ontstaan juist te danken hebben 
aan het garanderen van een bepaalde mate van welzijn voor de 
dieren. Aan de genodigden voor de presentatie is buiten de 
zaal een statement van de Vissenbescherming uitgedeeld.

Op zich is het goed dat er een keurmerk voor kweekvis komt, 
maar dan moet ook zo'n keurmerk rekening houden met het feit 
dat dieren, en dus ook vissen, in de Europese Unie worden 
beschouwd als 'sentient beings', als levende wezens met 
bewustzijn en gevoel zoals dat in het Verdrag van Lissabon 
(2008) is vastgelegd. Ook in de Nederlandse wetgeving worden 
dieren, en dus ook vissen, beschouwd als levende wezens met 
bewustzijn en gevoel, die een eigen intrinsieke waarde 
bezitten, geheel los van hun economische waarde.  

De ASC zwijgt over het welzijn van vissen in de 
viskwekerijen. En dit terwijl het kweken van vissen altijd 
een forse aantasting van hun welzijn oplevert. Het gaat in de 
eerste plaats over de manier waarop gekweekte vissen gedood 
worden. Nu gebeurt dat veelal nog door hen op ijs te leggen, 
hoewel vissen op deze manier nog heel lang in leven blijven. 

Gelukkig zijn nu eindelijk de eerste goede 
bedwelmings/dodingsmethoden voor kweekvis in gebruik 
genomen. Maar ASC heeft toch geen criteria hiervoor 
opgesteld en dat geldt ook voor de manier waarop vissen 
levend getransporteerd worden en voor de manier waarop vissen 
gehouden worden. Dieren moeten als ze gehouden worden, hun 
natuurlijk gedrag kunnen ontplooien, dat is in onze huidige 
samenleving een algemeen erkend criterium voor welzijn in de 
houderij van dieren. In de huidige viskwekerijen is dat 
echter bij lange na niet het geval. Door het 
vissenwelzijn  systematisch te negeren dreigt hier een 
nieuwe vorm van groot-schalige bio-industrie te ontstaan.. 

De stichting Vissenbescherming heeft er bij  ASC en de 
daarbij betrokken viskwekers op aan gedrongen het welzijn van 
vissen als een volwaardig onderdeel  van de bedrijfsvoering 
te gaan beschouwen.

-------

Noten voor de pers

Inlichtingen: Paul Denekamp, 020-6276211, 06 43167230; 
Ton Dekker 072-5332879 

Statement Vissenbscherming inzake ASC-keurmerk is te vinden 
op http://www.vissenbescherming.nl/

(einde persbericht)

-- Bericht verzonden door 
Omslag Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling
voor Stichting Vissenbescherming




Meer informatie over de Duurzaamlijst maillijst