[Duurzaamlijst] Kerk en Vrede: eenzijdig eigenbelang wordt te vuur en te zwaard verdedigd

omslag op omslag.nl omslag op omslag.nl
Do Sep 30 18:30:35 CEST 2010


(30 september 2010 - Bericht van Kerk en Vrede)

P E R S B E R I C H T

Kerk en Vrede: eenzijdig eigenbelang wordt te vuur en te zwaard verdedigd

Utrecht, 30 september 2010 - 
De vereniging Kerk en Vrede is onaangenaam getroffen door 
het vanmiddag naar buiten gebrachte concept-regeerakkoord.

In de buitenlandparagraaf wordt de veiligheid, het welzijn 
en de economische belangen van Nederland en de Nederlanders 
als uitgangspunt gepresenteerd van het buitenlands beleid. De 
internationale solidariteit, die vooral aan 
ontwikkelingssamenwerking en Europese integratie wordt 
opgehangen, wordt als een traditioneel kenmerk weggezet. De 
vrijwillige bijdragen die Nederland naast haar contributie 
aan internationale organisaties geeft, worden wegbezuinigd en 
over de rol van de VN wordt, ondanks het recente pleidooi van 
premier Balkenende dat de VN haar rol terug zou moeten 
veroveren als het om het aanpakken van de verschillende 
internationale crises gaat, met geen woord gerept. 

De keuze voor het eigenbelang wordt al meteen vertaald in de 
nadruk op energie- en grondstoffenzekerheid en de bevordering 
van de handels- en economische belangen van Nederland en 
Nederlandse bedrijven. Deze vertalingen worden later in de 
buitenlandparagraaf ingevuld met het voornemen actief deel te 
nemen aan militaire missies die de koopvaardij beschermen 
tegen piraterij en voor de grotere rol die het bedrijfsleven 
krijgt te spelen in de ontwikkelingssamenwerking waarbij 
vooral voor programma's gekozen zal worden op thema's waar 
het Nederlands bedrijfsleven sterk in is. Het perspectief van 
de allerarmsten en hun behoeften en de in de 
sociaal-economische situatie gelegen oorzaken van piraterij 
worden in deze op eigenbelang gerichte benadering volstrekt 
buiten beschouwing gelaten. 

Bovendien meent Kerk en Vrede dat een militaire verdediging 
van energie- en grondstoffenvoorziening een heilloze weg 
vormt die in de nabije toekomst tot steeds omvangrijkere 
gewelddadige conflicten zullen leiden, met als gevolg dat ook 
steeds meer mensen op drift raken. Ook hier wil het kabinet 
kennelijk niet kijken naar de oorzaken van migratiestromen, 
maar blijkens het concept-regeerakkoord de krijgsmacht 
inzetten om 'de illegale immigratie' aan banden te leggen. 

De keuze om in het buitenlands beleid vooral voor de 
nationale economische belangen op te komen vertaalt zich ook 
het voornemen om in NAVO-verband de internationale strijd 
tegen terrorisme actief te ondersteunen. Kerk en Vrede heeft 
al vaker, al dan niet tezamen met anderen, bepleit dat de 
politiek eerst lessen zou moeten trekken uit de in het kader 
van deze oorlog tegen het terrorisme gevoerde oorlogen in 
Irak en Afghanistan waar de doelstellingen om het terrorisme 
te bevechten niet geslaagd is en eerder een vergrote 
voedingsbodem voor ressentiment en terrorisme is gecreeerd. 
Dat in het concept-regeerakkoord al concreet wordt meegedeeld 
dat de regering binnenkort een artikel 100 brief aan de 
Kamer zal sturen over een nieuwe missie naar Afghanistan is 
in ogen van Kerk en Vrede dan ook volstrekt ongehoord. Het is 
bovendien uitzonderlijk om in een regeerakkoord een concreet 
voornemen voor een nieuw militaire avontuur te presenteren. 

Daarnaast baart het Kerk en Vrede grote zorgen dat het 
nieuwe kabinet voornemens is om (delen van) militaire missies 
uit het, al van 0,8 naar 0,7 procent teruggebrachte budget 
van ontwikkelingssamenwerking te gaan financieren en de 
integratie van ontwikkelingssamenwerking bij militaire 
missies, onderdeel van de zogenaamde 3D-benadering, verder 
uit te bouwen. Kerk en Vrede protesteert al langer tegen deze 
ontwikkelingswerkers met een geweer. 

Van allerlei voorstellen van Kerk en Vrede en andere 
vredesorganisatie om te investeren in burgervredeswerk, 
investeringen in wapenproductie aan banden te leggen en veel 
meer werk te maken van diplomatieke middelen om conflicten 
elders te helpen oplossen, is geen woord terug te vinden. In 
het conflict tussen Israel en Palestina wordt zelfs 
onomwonden de Israelische zijde gekozen. Het bevreemdt Kerk 
en Vrede bovendien dat, tegen de achtergrond van de enorme 
bezuinigingstaakstelling, wel gewoon wordt doorgegaan met het 
miljoenen verslindende Joint Strike Fighter traject. Waar in 
de buitenlandparagraaf op ontwikkelingssamenwerking, Europese 
integratie en internationale organisaties wordt bezuinigd, 
blijft het defensiebudget volstrekt buiten schot. 

Maar meer nog dan al deze concrete maatregelen, baart de 
kille, eenzijdige en egoistische eigenbelang ons zorgen 
waarmee het concept-regeerakkoord is doordrenkt. Het gemis 
van compassie met anderen en dan vooral met mensen elders in 
de wereld baart ons grote zorgen. In dat verband haalt Kerk 
en Vrede graag de slotwoorden van het vorig jaar 
gepresenteerde Handvest voor Compassie aan: 'Het is van 
wezenlijk belang dat wij compassie in onze gepolariseerde 
wereld maken tot een duidelijke, lichtende en dynamieke 
kracht. Indien compassie is geworteld in principiele 
vastbeslotenheid om uit te stijgen boven egoisme, kan zij 
politieke, dogmatische en religieuze grenzen slechten (...) 
Compassie voert naar verlichting en is onmisbaar voor het 
realiseren van een eerlijke economie en een harmonieuze 
wereldgemeenschap die in vrede met elkaar leeft.'

-------

Noten voor de pers

Nadere informatie: Jan Schaake, 030-2316666

(einde persbericht)

-- Bericht verzonden door 
Omslag Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling
voor Kerk en Vrede
More information about the Duurzaamlijst mailing list