[Duurzaamlijst] 25 mei: Verkiezingsdebat over economie: Crisis, Keuzes en Kansen

omslag op omslag.nl omslag op omslag.nl
Vr mei 14 16:34:54 CEST 2010


(14 mei 2010 - Bericht van Platform Duurzame en Solidaire Economie)

P E R S B E R I C H T

25 mei: Verkiezingsdebat over economie: Crisis, Keuzes en Kansen

Utrecht, 14 mei 2010 - 
Op dnsdag 25 mei organiseert het Platform Duurzame en 
Solidaire Economie een verkiezingsdebat over economie, in 
Tumult Utrecht. Locatie: Domplein 4/5. Aanvang 20:00 uur.

De verkiezingen in juni aanstaande zouden wel eens de 
belangrijkste sinds lange tijd kunnen zijn. We zitten immers 
midden in een grote crisis van de mondiale economie, die de 
komende regeerperiode tot omvangrijke bezuinigingen zal 
voeren. Tegelijkertijd kunnen politieke partijen deze 
situatie aangrijpen om daadwerkelijk te kiezen voor een 
gefundeerd eerlijk en milieuvriendelijk bestel. 

Het Platform Duurzame en Solidaire Economie pleit met de 
Alliantie Fair&Green Deal voor een duurzame en solidaire weg 
uit de mondiale economische crises. Het gaat dan om het 
vinden van uitwegen uit de recente financieel-economische 
crisis maar ook uit de ecologische en sociale crises die al 
langer en wereldwijd het bestaan van mensen en de 
bewoonbaarheid van de aarde bedreigen. Denk aan het 
overgebruik van de natuurlijke hulpbronnen, de 
klimaatproblematiek, de voortdurende en grootschalige armoede 
en de sterk toegenomen inkomensongelijkheid. 

Zie het Voorstel voor een Fair&Green Deal op 
http://www.alliantiefairgreendeal.org 

De motiveringen voor dit pleidooi kunnen in drie punten 
worden samengevat: 

- Urgentie: de bedreigingen zijn acuut en vragen om snelle 
ingrepen 

- Omvang: het gaat om grootschalige fenomenen die een 
mondiale aanpak vereisen 

- Structurele aard: de aanpak veronderstelt economische 
veranderingen die diep ingrijpen in de bestaande 
sociaaleconomische orde. 

We kunnen niet terug naar business-as-usual, want die heeft 
de huidige problemen veroorzaakt. De vlucht vooruit kan dus 
alleen maar via een versnelde en alle beleidsterreinen 
omvattende transitie naar de al zo lang beloofde duurzame en 
eerlijke economie op straffe van spoedig volgende nog 
ernstiger crises. 

Discussieonderwerpen 

1 Economische groei 

De economische groei zoals die zich ontwikkeld heeft in de 
laatste decennia kan -alleen al vanwege de ecologische 
grenzen en gezien de mondiale ongelijkheid - niet meer in 
dezelfde vorm worden bevorderd. Het begrip economische groei 
is toe aan herbezinning. Er moet beleid ontwikkeld worden dat 
aan de noodzaak van materiële krimp en mondiale herverdeling 
invulling geeft. Daarbij moet het primaat gelegd worden bij 
menswaarden en natuurwaarden. 

2 Financiële sectoren 

De onstuitbare groei van de financiële sectoren heeft mede 
geleid tot het domineren van geld en van in geld uitgedrukte 
waarden en tot stimulering van haast oneindige consumptieve 
behoeften. Geld heeft steeds meer de functie van 
bezitsvermeerdering gekregen. Daaraan zijn de oorspronkelijke 
functies - ruilmiddel en rekeneenheid - ondergeschikt 
geworden. Een fundamentele bezinning op de rol van het geld 
is dringend noodzakelijk. Een flinke inkrimping van de 
financieel-economische sectoren is gewenst, geldcreatie moet 
geheel afhankelijk gemaakt worden gemaakt van de behoeften 
van de reële, duurzame en solidaire economie. Kortom, er is 
dringend behoefte aan een geldsanering vergelijkbaar met die 
als doorgevoerd werd direct na de Tweede Wereldoorlog. 

3 Prijzen 

De prijzen zoals die nu op de markten tot stand komen zijn 
een zeer beperkte afspiegeling van de werkelijke 
productiekosten en schaarsten. De meeste milieuschades worden 
niet verrekend en evenmin worden alle sociale kosten 
verdisconteerd, zie de onderbetaling en uitbuiting van 
miljarden mensen in de ontwikkelingslanden. Er is dringend 
behoefte aan een nieuw fair en op duurzaamheid gericht prijs- 
en belastingbeleid. 

4 Ontwikkelingssamenwerking 

Ontwikkelingssamenwerking krijgt nog steeds brede 
ondersteuning, maar ligt ook al tijden onder vuur vanwege een 
(vermeend?) gebrek aan resultaten. Onlangs bepleitte de WRR 
meer aandacht voor stimuleren van zelfredzaamheid door 
economische bedrijvigheid in het Zuiden, als alternatief voor 
een vooral sociaal-cultureel ingevulde agenda van directe 
armoedebestrijding. Een dergelijk beleid, hoe nuttig ook, 
laat echter altijd mensen achter die om wat voor reden dan 
ook niet in eigen levensonderhoud kunnen voorzien. 
Armoedebestrijding blijft daarom noodzakelijk, maar kan 
structureler aangepakt worden. Naast het stimuleren van 
(kleinschalige, lokale) bedrijvigheid is dan ook – net als 
in Nederland - sociale zekerheid nodig. 

De deelnemers aan het debat zijn: Hans van Leeuwen (SP), 
Martine Vonk (CU), Niels van den Berge (GL), Steven van 
Weyenberg (D66) en Diederik Samson (PvdA). De VVD en het CDA 
komen op korte termijn met een deelnemer. 

Evelijne Bruning (The Hunger Project) zal het debat leiden 
en Wereldburgers.tv gaat een videoverslag maken, dat kort na 
het debat online te zien zal zijn. 

Programma 20.00 Opening en probleemstelling 

20.10 Debatten: per onderwerp 20 a 25 minuten, 
inclusief reacties uit de zaal 

21.50 Conclusies 

22.00 Sluiting 

Het debat is gratis toegankelijk, aanmelding is echter wel 
gewenst, via info op platformdse.org

-------

Noten voor de pers

Het crisis-verkiezingsdebat is een initiatief van Platform 
voor een Duurzame en Solidaire Economie (Platform DSE: 
http://www.platformdse.org) met steun van fonds Pequeno 
(http://www.pequeno.nl). Aanmeldingen en meer informatie: 
info op platformdse.org

(einde persbericht)

-- Bericht verzonden door 
Omslag Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling
voor Platform Duurzame en Solidaire Economie
More information about the Duurzaamlijst mailing list